هند یکی ازبرجسته ترین کشورهای تولید کنندۀ فیلم جهان است.

تنظیم و تهییه: شمس شیروانی