ناراندرا مودی نخست وزیرهند گفت که کشورنمی تواند درمسیرعمران بدون مشارکت تمام شهروندان پیشرفت کند.

ناراندرا مودی نخست وزیرهند گفت که کشورنمی تواند درمسیرعمران بدون مشارکت تمام شهروندان پیشرفت کند. حین خطاب یک گردهم آئی اندیا تودی کانکلیو از طریق کنفرانس ویدئوی در دهلی نو مودی گفت که متصل ساختن مردم درتعمیرملت و برآورد ساختن آرمانهائی شان یک امر ضروری است. او گفت که تصمیم نه فقط بنفع ملت باشد بلکه نیز بروقت اجراء شود. عطف به تصمیم سال گذشته درقبال بی اعتبارسازی اسکناسهای ارزش بالائی از گردش مالی، مودی گفت که احساسات مردم عموم طی آخرین انتخابات برگذار شده ایالتی بطور روشن بتظاهر گذاشته شده اند. مودی گفت که دستور کاراصلی دولتش توسعه همه عیاری کشور  می باشد. دراین پرتو او از تصمیمات اخیر اتخاذ شده توسط دولتش مانند برنامه پولی، برنامه پول مردمی، برنامه ساز درهند و برنامه برق رسانی نخست وزیر ذکر نمود. مودی نیزدولت سابق یو.پی.آ. را بخاطرپیشرفت کُند در کارهای متصل ساختن شورای روستائی با فیبرنوری بباد انتقاد قرارداد. اوگفت طی حکومت 2 ساله رژیم یو.پی.آ فقط 59 شورای روستائی متصل شدند درحالیکه طی رژیم کنونی ان.دی.آ. 76 هزار شورای روستا از طریق فیبرنوری متصل شده اند. درقبال بخش بهداشت مودی گفت که دولت یک سیاست بهداشت ملی را معرفی نموده تا اینکه بتوان مراقبت بهداشتی را بیشتر قابل دسترسی ساخت. او گفت که دولت تصمیم گرفته که 2.5% تولید نا خالص داخلی را در سالهای آتی در بخش بهداشتی مصرف کند.