استرالیا امروز درآخرین روز سومین مسابقه آزمایشی بازی کریکت در رانچی دورۀ سوم خود را از 23 دو علیه هند از سر خواهد گرفت.

استرالیا امروز درآخرین روز سومین مسابقه آزمایشی بازی کریکت در رانچی دورۀ سوم خود را از 23 دو علیه هند از سر خواهد گرفت. تیم میزبان دیروز بعد از بدست اوری 603 دو به خسارت نه ویکت دورۀ اولش را اعلام نموده بود. 202 دو چتشوار پوجارا و 117 دو ورید دیمان ساها موجب تسلط هند تیم هند علیه تیم بازدید کننده گردیده.