امروزاعتصاب پیشنهادی جات ها در دهلی پس از جلسه ای مابین مانوهرلال سروزیرایالت هریانه و رهبران جات لغو شد.

امروزاعتصاب پیشنهادی جات ها در دهلی پس از جلسه ای مابین مانوهرلال سروزیرایالت هریانه و رهبران جات لغو شد.سروزیر ایالت هریانه دیروز ضمن گفتگو با خبرنگاران درهریانه بهاون گفت که طور و طرق قانونی دیگر بمنظور پافشاری برای این تقاضاها وجود دارند. یشپال ملک رهبرجات ها ضمن سخنرانی بدین مناسبت گفت که جات ها امروزبرای تظاهرات وارد دهلی نخواهند شد. او گفت که آنها به پنج نکته ارایه شده توسط سروزیر موافقت نموده اند. سازمان جنبش اختصاص کرسی های جات های سرتاسر هند تقاضاهای اختصاص کرسی ها در تعلیم و تربیت و شغل و کار دولتی می نماید. این سازمان فراخوان راهپیمائی برای محاصره پارلمان واعتصاب بر مرزدهلی ومسدودسازی همه بزرگراهها بمنظورپافشاری برای تامین تقاضاهایش نموده بود.