وجهه بناء دو جهان

صلاء الدین خان، شری رام و سارلاکپور