دیروز درگیری های سنگین بخش های شرقی پایتخت سوریه را تکان داده چون یاغیان و جهادیون در یک حمله ناگهانی بر نیروهای دولتی سعی نمودند بسوی مرکز شهر پیشروی نمایند.

دیروز درگیری های سنگین بخش های شرقی پایتخت سوریه را تکان داده چون یاغیان و جهادیون در یک حمله ناگهانی بر نیروهای دولتی سعی نمودند بسوی مرکزشهر پیشروی نمایند. این حمله درظرف چند روز قبل ازمذاکرات دوره تازه صلح تحت میانجیگری سازمان ملل در ژنو بمنظورخاتمه جنگ شش ساله ای صورت گرفت. یاغیان ونیروهای دولتی برای توقف خصومت های سرتاسری کشور درماه دسامبرموافقت نموده بودند اما جنگ دراغلب قسمت های کشور از جمله پایتخت جریان داشته است.