سربازان ارتش هند و عمان دیروز رزمایش النگاه دوم سال 2017 میلادی شان در ناحیه باکلوه هماچل پرادش را بپایان رساندند.

سربازان ارتش هند وعمان دیروز رزمایش النگاه دوم سال 2017 میلادی شان در ناحیه باکلوه هماچل پرادش را بپایان رساندند. هدف این رزمایش تحکیم روابط نظامی مابین دو کشور می باشد.دوران این رزمایش مشترک 14 روزه ای، سربازان هردوارتش تخصص فنی شان را درمقابله با شورشگری و عملیات دیگردرنواحی متعدد از قبیل نواحی برفپوش وجنگل های متراکم مبادله نمودند. رزمایش ارتش هند وارتش شاهنشاهی عمان توسط سرلشکرنوین کمار ایری ارتش هند بسته اعلام شد.