آقای ناراندرا مودی نخست وزیر هند گفته است که دولتش به در آوردن در هند بسازید بعنوان مرکز بین المللی تجارت الماس توجه مبذول می دارد.

آقای ناراندرا مودی نخست وزیر هند گفته است که دولتش به در آوردن درهند بسازید بصورت یک مرکز بین المللی تجارت الماس توجه مبذول می نماید. آقای مودی عصر گذشته ضمن خطاب به کنفرانس الماس بین المللی از طریق کنفرانس ویدیویی که درممبئی صورت میگیرد، گفت که دولت ابتکارهای تحول پذیر مانند درهند بسازید ومهارت هند را بعمل آورده وبخش جواهرات و زیور آلات یک نمونه بارز امکانات این ابتکارهای عمل می باشد.