هند و پاکستان قرار است امروز جلسه کمیسیون سند دایمی را در اسلام آباد تشکیل بدهند.

هند و پاکستان امروز جلسه کمیسیون سند دایمی را در اسلام آباد تشکیل خواهند داد. یک هئیت نمایندگی ده عضوی هند دیروزبرای شرکت دراین اجلاس دو روزه ای به آنکشوررسید. هئیت نمایندگی هند برهبری آقای پی. کِ. سکسینا کمیسرآب سند و مقامات وزارت امور خارجه و کارشناسان فنی خواهد بود. مقامات ارشد پاکستانی و مقامات کمیسیون عالی هند ازاین هئیت بر مرز واگا استقبال نمودند. این اجلاس در ظرف تقریباً شش ماه صورت میگیرد پس ازآنکه هند تصمیم گرفته مذاکرات پیرامون قرارداد رادردنبال حمله تروریستی اوری توسط جناههای وابسته به پاکستان لغو نماید. یک مقام دولتی جلوتراز این بازدید گفت که هند همیشه برای بحث وبررسی ورفع نگرانی های پاکستان برسر پروژه هایش تحت پیمان دو جانبه آب سند ذهن گشاده را دارد اما استفاده هند از حقوق خود تحت این قرارداد 57 ماهه ای مصالحه ناپذیر می باشد.