محاصرۀ اقتصادی پنج ماهه ای درمانی پور، بدنبال مذاکرات موفقیت آمیز درمیان دولت مرکزی، حکومت ایالتی و گروههای ناگا برچیده شد.

محاصرۀ اقتصادی تقریباً پنج ماهه ای ازدوبزرگراه ملی مانی پورتوسط شورای متحده ناگا ازشب گذشته بپایان رسید. این دیروزپس از مذاکرات موفقیت سه جانبه موفقیت آمیزدرمیان نمایندگان دولت مرکزی، حکومت ایالتی جدید بارتیا جاناتا و شورای متحده ناگا درمقر بخش سیناپتی امکان پذیرشد. اکنون حکومت ایالتی برای رهائی بدون قید وشرط همه رهبران بازداشت شده موافقت نموده وهمه قضیه های مربوط به محاصره اقتصادی برعلیه رهبران ناگا ازجمله رهبران دانشجویانش نیزازمیان برداشته خواهد شد. همه سه طرف برای تشکیل مذاکرات سه جانبه آینده درظرف یک ماه نیزموافقت نمودند. استاندارنجمه هیبت الله ضمن قدردانی ازاین تحول گفت که برچیدگی محاصره باعث فرا رسیدن یک دوره صلح و سعادت دراین استان شمال شرقی خواهد شد. سروزیراین بیرین سینگ گفت که برچیدگی محاصره فقط سرآغازی است و اینکه حکومتش سعی می کند وعده نخست وزیر ناراندرا مودی به مردم این ایالت را به تکمیل برساند.