فاروق شیخ : یک شخصیت برجستۀ سینمای هند

تنظیم وتهیه کنندگان: شمس شیروانی و محمود عالم ملک