یوگی آدیتیه نات بعنوان بیست ویکمین سروزیرایالت اوتارپرادش مراسم تحلیف را بجا آورد. کیشو پرساد موریه و دینش شرما همراه با 44 وزیر، بعنوان نایب سروزیرسوگند را یاد نمودند.

یوگی آدیتیه نات دیروزبعنوان بیست ویکمین سروزیرایالت اوتارپرادش مراسم تحلیف را بجا آورد. کیشو پرساد موریه،رئیس واحد ایالتی حزب بارتیه جاناتا ونایب رئیس ملی این حزب دینش شرما بعنوان نایب سروزیرسوگند یاد نمودند. استاندار رام نایک دیروز به سروزیر، نایب سروزیران و44 وزیر دیگردر لکنو سوگند داد. نخست وزیربه یوگی آدیتیه نات، کیشو پرساد موریه، دنیش شرما و وزیران دیگر تبریک گفت. سروزیر سوامی آدیتیه نات بعداً ضمن گفتگوباخبرنگاران قول داد که حکومتش برعلیه هیچ جامعه تبعیض نخواهد نمود. او برای اعاده نظم و قانون، امنیت زنان وایجاد شغل وکار بعنوان ترجیحات خود قول داد.