موزۀ سالارجنگ درحیدرآباد هند

نویسنده وگوینده : شمس شیروانی