برنامۀ ویژگی دربارۀ مهاتما گاندی درسینمای هند

تنظیم وتهیه کنندگان: محمودعالم ملک وشمس شیروانی