گفتم که روشن از قمر

غزل امیرخسرودهلوی

خوانندگان: غلام حسین وهمراهان