چشم مستی

غزل امیرخسرودهلوی

خوانندگان: ذکی تاجی وهمراهان