آفاقها گردیده ام

 غزل امیرخسرودهلوی

خوانندگان: غلام صابروهمراهان