آماده به قتل من

 غزل امیرخسرودهلوی

خوانندگان: غلام صابروهمراهان