دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که وی با شی جین پینگ همپیایه  ...

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که وی با شی جین پینگ همپیایه  چینی اش در دوران جلسه او با کیم جونگ اون رهبرکره شمالی ملاقات وگفتگو کند. اظهارات ترامپ بدنبال آخرین دوره مذکرات دوروزه مابین واش...

قرار است نخست وزیرنارندرا مودی امروز برقی سازی راه آهن را به ملت بمناس...

نخست وزیرنارندرا مودی امروز از دورگا پور در ایالت بنگال غربی دیدن خواهد کرد. یک انتشاریه رسمی حاکیست مودی در دوران بازدید خود برقی سازی راه آهن قسمت‌های کهانا سینتیا و اندال-سینتیا- پاکور- مالده ی ۲۹...

نخست وزیر نارندرا مودی گفته است که بودجه به مستضعفین وکشاورزان مقتدر خ...

نخست وزیر نارندرا مودی گفته است که بودجه به مستضعفین وکشاورزان مقتدر خواهد ساخت وبه رشد اقتصادی یک تحرک آنی خواهد بخشید. نخست وزیر طی بیانیه مابعد بودجه گفت که بودجۀ مذکور برای هند به ملت نیرو خواهد ...

در ایالت هیماچل پرادش بدنبال برفباری تازه وباران درایالت موج سرد تشدید...

در ایالت هیماچل پرادش بدنبال برفباری تازه وباران درایالت موج سرد تشدید یافته است. چندین خیابان‌ها دربخش چامبا درنتیجۀ برفباری سنگین مسدود شده است. بخش هوا شناسی برای برفباری و باران بیشتری درایالت بر...

دربازی هاکی زنان هند امروز درمورسیا اسپانیا با ایرلند بازی خواهد کرد....

دربازی هاکی زنان هند امروز درمورسیا اسپانیا با ایرلند بازی خواهد کرد. یک مسابقه بیشتری نیز مابین دوکشور فردا بعمل خواهد آمد. قبلاً تیم هندی در مقابل تیم میزبان اسپانیایی با دو گل مساوی شد. درنتیجه هر...