همکاری اقتصادی هند و سری لانکا درحال افزایش است....

نویسنده: دکتر ام. ساماتا مترجم: عارف حسن کاظمی آقای رانیل ویکرما سینگه نخست وزیر سری لانکا به مسافرت پنج روزه ای درهند بسرمی برد. بعنوان قسمتی ازآجندای بازدیدش، وی با ناراندرا مودی نخست وزیر و وزرای ...

مدرک بصیرتی برای هند نوین

نویسنده: جی سرینیواسن مترجم: دکتر شمیم الحق صدیقی زیرچتر بنگاه ملی تغییر شکل هند که جانشنین کمیسیون طرحریزی وقت گشته نخست وزیرهند آقای نارندرامودی و سروزیران استانها مشورت تمام روزی را نمودند تا روش ...

سده ساتیاگراهای چامپاران

 نویسنده: ونکت پارسا مترجم: شمس شیروانی سال 2017 سده ساتیاگراهای چامپاران یعنی جنبش مقاومت مدنی راه اندازی شده توسط ماهاتما گاندی در سال 1917 را گرامی می دارد. این جنبش وسیله ای برای نهضت قدرتمند آزا...

بیداری روز افزون در پاکستان

نویسنده: زینت اختر مترجم: دکتر شمیم الحق صدیقی ژنرال بازنششته اِچ آر مکمستر مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در پس منظر قتل خون سردانه مشال خان در روز روشن در وسط دانشجویان، معلمان و در حضور پلیس ...

بمباران آمریکایی بر داعش در افغانستان

نویسنده: اشوک هاندو مترجم: دکتر شمیم الحق صدیقی وقتی آمریکا تصمیم گرفت که بزرگترین بمب غیر هسته ای اش را هفته گذشته درافغانستان بیافگند آماجش بطور روشن مجتمع تونل داعش بود که آنکشور در بردن حملات به ...