کنفرانس بین المللی کویت برای بازسازی عراق...

 نویسنده:دکترآش ناراین رای مترجم: دکتراحمد علی کویت ازکنفرانس بین المللی برای بازسازی عراق میزبانی نموده که سازمان ملل ، بانک جهانی و اتحادیه اروپایی ریاست مشترک آن را بعهده داشته. این اجلاس هفتاد و ...

افزایش چشمگیردررشد تولیدات هند

نویسنده: آدیتیا راج داس مترجم: دکتراحمد علی درپس منظرظهورمجددهند بعنوان اقتصاد روبه توسعه سریعترین درجهان و یکی ازجالب ترین مقاصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعۀ کنونی درتولید صنعتی هند ازجمله بخش ت...

اجلاس کمیسیون مشترک هند وعربستان سعودی...

  نویسنده: دکترلکها چکرابورتی مترجم: محمودعالم ملک ارون جایتلی وزیر امورشرکتی و دارایی مرکزی ریاست دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک هند وعربستان سعودی را بعهده داشت. وی همچنین مناسبات دوجانبۀ هند و...

روابط هند وایران تقویت یافته

نویسنده: دکترآصف شجاع مترجم: محمودعالم ملک دکترحسن روحانی رئیس جمهور ایران برای تحکیم بیشترروابط دوجانبۀ هند وایران بمسافرت سه روزه ای ازهند بود. این اولین بازدیدش از هند پس از بودن رئیس جمهور ایران ...

هند و موزامبیک روابط شان را مورد بررسی قراردادند...

نویسنده: نیودیتا رای مترجم: دکتراحمد علی ژنرال وی کِ سینگ  مشاور وزیرامورخارجه هند از موزامبیک بازدید نموده. برای موزامبیک، این اولین بازدید از یک کشورخارجی ازآنکشور درسال جاری بود که نشانگر اهمیتی ا...

تغییر رژیم درنپال

کِ پی شارما اولی رهبر حزب کمیونیستی نپال سی پی ان )یو ام ال( زمام امور نخست وزیرجدید نپال را با تعویض شیربهادر دیوبا ازحزب کنگره نپالی بعهده گرفته است. همۀ ترتیبات برای او برای رهنمایی ازملت هیمالیای...

فشارناگزیر پاکستان علیه جماعت الدعوه

نویسنده: دکتراشوک بیهوریا مترجم: شمس شیروانی اندکی بعد ازهفته خونین ناشی ازحملات تروریستی در جامو وکشمیر، وزیردفاع هند پاکستان را اخطار کرده بود که وی باید برای سوی رویدادهای خود جبران کند وبدنبال آن...

هند و ازبکستان نزدیکتر همدیگرمی آیند

نویسنده: ایندرانی تالوکدار مترجم: محمد ولی الله ولی وزیرامورخارجه ازبکستان عبدالعزیر کمیل اف به مسافرت هند بود. او با خانم سوشما سواراج وزیرامورخارجه هند در دوران مسافرتش به این کشور تشکیل جلسه داد. ...

بازدید موفقیت آمیزنخست وزیرهند ازخلیج...

نویسنده: پادام سینگ مترجم: محمودعالم ملک از زمانیکه نخست وزیرنارندرا مودی زمام امور را بعهده گرفت پویای هند باشرق میانه دچار یک تغییربزرگ گردیده است. درچهارسال گذشته پیوندها به سطح استزاتژیک رسیده اس...