هند برنامۀ خود کفایی روستایی را آشکار می سازد...

نویسنده: مانیش آنند مترجم: دکتر احمدعلی ماهاتما گاندی رویای روستاهای خود کفا را برای عمران اقتصادی هند دیده بود. رستاخیزاقتصادی ما درزمان بحران جهانی نیزبعلت هند روستایی بوده است. این بیانیۀ نخست وزی...

بازدید امورخارجه هند راهی را برای کنفرانس سران هند و چین آماده می ساز...

نویسنده:دکترروپا ناراین داس مترجم: دکتر احمدعلی بعد ازتصفیه تنش 73 روزه ای درخط اتصالی سه جانبه هند ، چین و بوتان دردوکلام؛ این چنین بنظرمی رسد که هند وچین روابط خود رابطورصمیمانه تجدید می نمایند. رو...

پیشنهاد چین برای یک راهرو باهند درمیان مناسبات دوجانبه فزاینده...

نویسنده: دکتراِم اِس پراتیبا مترجم: محمودعالم ملک هندوچین برای تقویت به مناسبات دوجانبۀ شان تایک وضع مساعد پس از اختلافات نظامی مابین هردوکشور درفلات دوکلام دربوتان مساعی جدی را بعمل آورده اند. ویجای...

ترجمانی تقاضای باجوا برای مذاکرات با هند...

نویسنده: دکتراشوک بیهوریا مترجم: محمودعالم ملک اگرشما رئیس ستاد ارتش درکشوری مانند پاکستان هستید درآن صورت شما باید به این حقیقت امربطورجدی گوش بدهید. کلمات شما به رعایت ازهرنوع ترجمانی و فراترازترجم...

اجلاس سران دولت مشترک المنافع سال 2018 میلادی...

نویسنده: دکترسانگها میتراسارما مترجم: محمودعالم ملک 25مین اجلاس سران دولت مشترک المنافع مخففاً موسوم به چگم تحت درونمایه درجهت یک سرنوشت مشترک درانگلستان برگزار گردید. شهزاده هری سفیر جوانسال مشترک ا...

روابط هند با مشترک المنافع

نویسنده: ام سلمی باوا مترجم: دکتر احمدعلی اجلاس سران دول مشترک المنافع درلندن صورت می گیرد. نخست وزیر مودی دراین اجلاس شرکت خواهد نمود که به درونمایه بسوی یک آتیه  مشترک توجه مبذول خواهد نمود. هند پس...

کارایی برجسته هند دربازیهای مشترک المنافع 2018...

کارایی بازیکنان زن هندی در بیست ویکمین بازیهای مشترک المنافع در گلد کوست استرالیا درطول دو هفتۀ گذشته خیلی چشمگیر بوده است. با عبور نمودن نشانۀ یکصد از لحاظ مدالها که دربازیهای 2010 میلادی در دهلی نو...