یه مانا میری جان

فیلم: هنسته زخم خوانندگان: محمد رفیع ، بلبیروهمراهان شاعر: کیفی اعظمی

تری محفل مین قسمت

فیلم: مغل اعظم خوانندگان: لتا مانگیشکا و شمشاد بیگم شاعر: شکیل بدایونی

چشم مستی

غزل امیرخسرودهلوی خوانندگان: ذکی تاجی وهمراهان