رباب

نوازنده : ایتاد محمد

ضربت

نوازنده : سهیل ایرانی

سه تار

نوازنده : معراج الدین