چشم مستی

غزل امیرخسرودهلوی خوانندگان: ذکی تاجی وهمراهان