نخست وزیرنارندرا مودی برای کاهش قیمت انرژی حامی شراکت مابین تولید کنند...

نخست وزیرنارندرا مودی برای کاهش قیمت انرژی باشدت تمام خواستار یک  شراکت مابین تولید کنندگان و مصرف کنندگان دربازار نفت گردیده است. وی گفت این اقدام دراستوارسازی اقتصاد جهانی که در راه بازیابی است کمک...

قراراست هند میزویژه ای را برای تسهیل به سرمایه گذاریها از امارات متحده...

هند بزودی میزویژه ای را برای امارات متحده عربی بخاطر تسهیل به سرمایه گذاریها و حل مسایل مربوط به بازرگانی مابین این دو کشور تاسیس خواهد نمود.  آقای سورش پرابو وزیربازرگانی هند بعدازمشترکاً ریاست نمود...

مانوج سینها وزیرمخابرات هند گفت که همۀ شوراهای روستایی تا ماه مارسی سا...

مانوج سینها وزیر مخابرات دولت هند رد دوشنبه اظهار داشت که شرکت بی بی ان ال نقش کلیدی را برای راهبری از اجرای موفقیت آمیز پروژه بارت نت یعنی شبکه اینترنتی هند بخاطر رابطه دیجیتالی همۀ ۲۵۰۰۰۰ شورای روس...

سازمان ملل حاکیست که حداقل سه میلیون نفر از افغانیها نیازمند فوری غذا ...

سازمان ملل ابراز نموده است که حداقل سه میلیون نفر از افغانیها نیازمند فوری غذا می باشند وآنها می توانند مواجه با قحط بشوند اگر هیچ کمکی نیافتند. توبی تانزرناظم میسیون بشردوستانه سازمان ملل درکابلِ اف...

عربستان سعودی درقضیه یک ژورنالیست مفقودالخبر ترکیه را برای جستجو درکنس...

عربستان سعودی به ترکیه اجازه داده است کنسولگری آن را در استانبول برسر مفقودشدن ژورنالیست جمال خاشقجی جستجو نماید. ژورنالیست مفقودالخبر عربستان سعودی آخرین بار هنگام واردشدن به کنسولگری در تاریخ دوم م...

در مالی بیست وشش نفر غرقاب شدند هنگامیکه دوقایق در یک رود روبه طغیان د...

در مالی بیست وشش نفرغرقاب شدند هنگامیکه دوقایق در یک رود روبه طغیان درمنطقه تیمبوکتوی شمالی غربی واژگون گردید. سومانا موری کولیباله وزیر ترابری دیروز دریک بیانیه در باماکو گفت که دو قایق حامل ۴۸ نفر ...

پون چاملینگ سروزیر ایالت سیکیم خواستارمتداول ومهیج تری ساختن کشاورزی آ...

پون چاملینگ سروزیر ایالت سیکیم خواستارمتداول ومهیج تری ساختن کشاورزی آلی جهت حصول یک جهانِ آلی صد درصد گردیده است. خطاب به کنفرانس خبری دراتاق معاونین درپارلمان ایتالیایی دیروز در رُم، چاملینگ گفت که...

ارتش آمریکایی حاکیست که آن یک حمله هوایی را وارد آورده است که چهار نفر...

ارتش آمریکایی حاکیست که آن یک حمله هوایی را وارد آورده است که چهار نفر از افراطیون الشهاب را درصومالی پس از اینکه نیروهای شریکی تحت حمله سلاحهای بعمل آمده بقتل رساند. فرمانده آمریکایی و آفریقا حاکیست...

ونکائیاه نایدو نایب رئیس جمهورهند از جامعه بین المللی جداً خواسته است ...

ام ونکائیاه نایدو نایب رئیس جمهورهند گفته است که تروریسم بزرگترین خطر به انسانیت می باشد وهمه ملل باید برای ریشه کنی تهدید جهانی بهم نزدیک آیند. نایب رئیس جمهور راجع به امکانات هند برای بوجود آوری یک...

دارمندرا پردان وزیرنفت وگازطبیعی گفته است که هند بطورمداوم مشغول با جا...

دارمندرا پردان وزیرنفت وگازطبیعی گفته است که هند بطورمداوم مشغول با جامعه انرژی جهانی برای راهنمایی از روند خود یک آتیه انرژی تازه می باشد. پردان حین سخنرانی درکنفرانس هفتگی سیرا در دهلی نو گفت هرگون...