روابط هند با مشترک المنافع

نویسنده: ام سلمی باوا مترجم: دکتر احمدعلی اجلاس سران دول مشترک المنافع درلندن صورت می گیرد. نخست وزیر مودی دراین اجلاس شرکت خواهد نمود که به درونمایه بسوی یک آتیه  مشترک توجه مبذول خواهد نمود. هند پس...

نخست وزیرنارندرا مودی گفته  است که هند تروریسم را نخواهد پذیرفت و به ک...

نخست وزیرنارندرا مودی گفته  است که هند تروریسم را نخواهد پذیرفت و به کسانیکه تروریسم را صادرمی کنند پاسخ مناسب خواهد داد. آقای مودی ضمن تذکرازحملات محدود سال 2016 میلادی که درآنسوی خط کنترل انجام داد...

قراراست نخست وزیرهند به بیست و پنجمین اجلاس سالانه دول مشترک المنافع ک...

نخست وزیرنارندرا مودی امروزدراجلاس سران دول مشترک المنافع که درلندن صورت می گیرد شرکت خواهد نمود. درونمایه این کنفرانس سران به سوی یک آتیه مشترک می باشد. این کنفرانس دوساله ای نمایندگان 53 کشور مشترک...

بیشترازدویست سربازکودک توسط نیروهای مسلح درسودان جنوبی جنگ زده رها ساخ...

بیشترازدویست سربازکودک توسط نیروهای مسلح درسودان جنوبی جنگ زده رها ساخته شده اند. این قسمتی ازیک سلسله رهایی ها است که شاهد رهایی یک هزارکودک درماههای آینده خواهد بود. برطبق سازمان ملل گمان می رود که...

نیروهای رژیم سوریه در آخرین ناحیه تحت نفوذ داعش دردمشق گلوله باران نمو...

نیروهای رژیم سوریه در آخرین ناحیه تحت  کنترل داعش دردمشق گلوله باران نموده ، زمینه ای را برای یک حمله ممکنه به سنگرجهادیون آماده می سازند. یک ناظردیروزگفت که پس ازتسخیرمجدد کامل منطقۀ غوطه شرقی درحاش...

چین گفته است که بازدید آیندۀ سوشما سواراج وزیرامورخارجه هند اعتماد سیا...

چین گفته است که بازدید آیندۀ سوشما سواراج وزیرامورخارجه هند اعتماد سیاسی مابین دوکشوررا بیشترخواهدافزود. سخنگوی وزرات امورخارجه چین هواچونینگ دیروزدربیجینگ گفت که این بازدید همچنین اشتراک عمل همکاری ...

هند و بریتانیا دیروزعده ای ازقراردادها و موافقت نامه های مربوط به زمین...

هند و بریتانیا دیروزعده ای ازقراردادها و موافقت نامه های مربوط به زمینه های متعدد را بامضا رساندند. هردوکشورهمچنین تصمیم گرفتند عده ای از ابتکارها را بخصوص درزمینه های تکنولوژی و نوآوری بعمل آورند. چ...

روابط هند واسرائیل درطول چند سال به اوج اعتلای جدید رسیده است و دید و ...

روابط هند واسرائیل درطول چند سال به اوج اعتلای جدید رسیده است و دید و بازدید متقابل نخست وزیران دوکشوریک عامل معاون بوده است. سفیراسرائیل درهند دانیل کارمون این مطلب را دیروزدردهلی نو دردوران برنامه ...

ویجای گوکله معاون وزارت امورخارجه هند گفت که یادداشت تفاهم با بریتانیا...

ویجای گوکله معاون وزارت امورخارجه هند گفت که یادداشت تفاهم با بریتانیا راجع به مهاجرین غیرقانونی مابین دوکشورتحت بحث وبررسی قرار دارد. او دیرزو ضمن گفتگو باخبرنگاران دربارۀ مذاکرات دوجانبه که هند دیر...

سازمان تحقیقات مرکزی هند سه نفرازمتهمین ازجمله توسعه دهنده و مدیرعامل ...

سازمان تحقیقات مرکزی هند سه نفرازمتهمین ازجمله توسعه دهنده و مدیرعامل یک شرکت وابسته به گجرات موسوم به شرکت محدود زیربنای نیروی الماس  را درقضیه فریب دهی بانکی 26540میلیون روپیه بازداشت نموده است. سا...