آخرین سرخط اخبار جہان

آقای رامنات کوویند رئیس جمہور ھند امروز از دکتر ا پی ج عبدالکلام رئیس جمہور پیشین ھند بمناسبت سالروز تولدش در کاخ ریاست جمہوری تجلیل نمود۔ وزیران و رؤسای بانکہای مرکزی کشورھای عضو گروہ 20 جلسہ آنلاین...

آخرین سرخط اخبار جہان

ھند و ایالات متحدہ ھمراہ با اھداف مشترک امنیتی و جغرافیایی و منافع و ارزشہای مشترک وارد مسیر اصولی و اساسی شدہ اند۔ استیون بیگان معاون وزیر امور خارجہ ایالات متحدہ بازدید کنندہ گفتہ است کہ مذاکرات دو...

آخرین سرخط اخبار جہان

نخست وزیر ھند نارندرا مودی توزیع فیزیکی کارت ھای املاک و مستغلات تحت برنامہ مالکیت موسوم بہ سوامیتوا را از طریق کنفرانس ویدیویی براہ انداخت۔ این کارت ھا در طول سہ الی چہار سال آیندہ بہ ھرکدام خانوادہ...

آخرین سرخط اخبار جہان

88مین سالروز نیروی ھوایی ھند امروز جشن گرفتہ می شود۔ مراسم عمدہ در پایگاہ نیروی ھوایی ھند در ھندن نزدیک دھلی برگزار گردیدہ۔ رئیس جمہور رامنات کوویند، معاون رئیس جمہور ام ونکایاہ نایدو و نخست وزیر نار...

آخرین سرخط اخبار جہان

نخست وزیر ھند نارندرا مودی گفتہ است کہ کار اگاھی مصنوعی برای متحرک ساختن کار آگاھی و رشد مشمول در سراسر این کشور بہ کار بردہ خواھد شد۔ او ھشدار داد کہ احتجاج نگہداری جہان از  اسلحہ سازی کار آگاھی مصن...

آخرین سرخط اخبار جہان

شورای مالیات بر کالاھا و سرویس ھا امروز تشکیل جلسہ می دھد۔ احتمال می رود کہ شورای مذکور کاھش در گردآوری مالیات بر کالاھا و سرویس ھا بعلت بیماری ھمہ گیر ویروس کرونا از آوریل تا ژوئن سال جاری را در این...

آخرین سرخط اخبار جھان

بازگشایی پنجم از امروز آغاز شدہ است۔ اغلب فعالیت ھای اقتصادی برای ازسرگیری در خارج از نواحی خطرناک از لحاظ گسترش ویروس کرونا مجاز ساختہ شدہ اند۔ مسافرت ھوایی تا سی ویکم اکتبر معلق خواھد ماند۔ ھمایش ھ...

آخرین سرخط اخبار جھان

دولت ھند خریداری سلاحہای  بارزش اضافی 2290 کرور روپیہ را بہ تصویب رساندہ است۔ شورای خریداری دفاعی ھند  حصول تجہیزات محلی کیفیت عالی را نیز تصویب نمودہ است۔ نخست وزیر ھند نارندرا مودی شش پروژہ بزرگ تح...

آخرین سرخط اخبار جهان

نخست وزیر نارندرا مودی از شهید بهگت سینگ بمناسبت سالروز تولدش تجلیل شایانی نمود. او گفت که این کشور فداکاری و دلیری شهید بهگت سینگ را بیاد خواهد آورد. نخست وزیر مودی از طریق کنفرانس ویدیویی به مجمع ع...

آخرین سرخط اخبار جهان

نخست وزیر ھند نارندرا مودی وضعیت کووید-19 در آندراپرادش، کرناتکا، مہاراشترا، تامیل نادو، پنجاب و دھلی،قلمرو یایتخت ملی را با سر وزیران این ایالتہای ھند مورد مذاکرہ قرارداد۔ نخست وزیر مودی مناطق نگاھد...