نخست وزیر می  گوید که دولت ائتلاف دموکراتیک ملی بودجه کشاورزی را درمقا...

نخست وزیر نارندرا مودی دیروز گفت که بوده جه برای بخش زراعت در دوران اولین چهارسال دولت ائتلاف دموکراتیک ملی درمقابل رژیم قبلی ائتلاف متحده ترقی خواه دوره دوم برای حصول هدف دو برابر نمودن درآمد کشاورز...

وزیرمرکزی کشور دولت هند آقای راجنات سینگ گفت که امنیت نخست وزیر نارندر...

وزیرمرکزی کشور دولت هند آقای راجنات سینگ گفت که امنیت نخست وزیر نارندرا مودی بدنبال گزارشات طراحی حمله توسط مائوگرایان به او تشدید یافته است. آقای سینگ در مصاحبه ای با یک مجله ای خبری گفت که وزارت نم...

نخست وزیرنارندرا مودی قرار است از راه آپ نارندرا مودی درساعت نه ونیم ص...

نخست وزیرنارندرا مودی قرار است از راه آپ نارندرا مودی درساعت نه ونیم صبح امروز با کشاورزان تعامل کند. وی دریک تویت گفت که کشاورزان زحمت کش کشور مباهات کشور می باشند. آقا مودی از مردم خواست با کشاورزا...

خانم نیرمالاسیتارامن وزیردفاع هند گفته است یک نیاز برای تحفظ فضایی سای...

خانم نیرمالاسیتارامن وزیردفاع هند گفته است که بخش دفاعی بیشتر متمایل به خطرات سایبر می باشد و یک نیاز برای تحفظ فضایی سایبر کشور از حملات احتمالی وجود دارد. خانم نیرمالا سیتا رامن برنیاز برای بوجودآو...

مانور نیروی دریایی سه جانبه مالابار 2018 شامل نیروهای دریای هند، ژاپن ...

مانور نیروی دریایی سه جانبه مالابار 2018 شامل نیروهای دریای هند، ژاپن و آمریکا دور از ساحل گوام از تاریخ هفتم تا شانزدهم ماه ژوئن انجام داده شد.  بقرار یک بیانیه دیروز از نیروی دریایی آمریکا مانور مذ...

پیوش گویل وزیر دارایی هند گفت که دولت این کشور متعهد به تامین هدف کسرم...

پیوش گویل وزیر دارایی هند گفته است که دولت متعهد به تامین هدف کسرمالی 3.3 درصد برای سال مالی جاری باوجود اینکه این سال انتخاباتی است، می باشد. آقای گویل خطاب به مراسمی دیروز در دهلی نو گفت که هیچ کاه...

پیوش گویل وزیر دارایی امروز در دهلی نو برای حل وفصل نمودن مسایل مختلف ...

پیوش گویل وزیر دارایی دولت هند با روسای سیزده بانک بخش عمومی برای رفع نمودن نگرانی شان راجع به قضیه های متعددی امروز در دهلی نو تشکیل جلسه می دهد. این اولین جلسه با روسای بانکهای بخش دولتی پس از نتیج...

نخست وزیرنارندرا مودی تعهد دولت ائتلاف دموکراتیک ملی برای فراهمی پوشش ...

نخست وزیرنارندرا مودی تعهد دولت ائتلاف دموکراتیک ملی برای فراهمی پوشش همگانی هفت طرح کلیدی به چهل وپنج هزار روستای اضافی در 115 بخش آرمانی برای پانزدهم اوت جاری را تکرار نموده است. او خطابه پایانی را...

دولت عملیات نظامی برعلیه تروریستها درجامو وکشمیر را پس از توقف یک ماهه...

دولت عملیات نظامی برعلیه تروریستها درجامو وکشمیر را پس از توقف یک ماهه ای در دوران ماه رمضان از سرخواهد گرفت. وزیرکشور راجنات سینگ در یک سلسله تویتها گفت که به نیروهای امنیتی دستور داده می شود که همۀ...

درنتیجه سیلها وریزش زمینی در ایالت آسام چهار نفر جان شان را دست داده ا...

در ایالت آسام درنتیجه سیلها وریزش زمینی دیروز چهار نفر جان شان را از دست داده اند. معهذا وضع سیل درمانیپور وتریپورا روبه بهبود گرائیده است. درایالت آسام تقریباً چهارصد هزار نفر در نتیجۀ سیل در هفت بخ...