پانزدهمین کمیسیون دارایی هند امروز از ایالت آسام این کشور بازدید می نم...

پانزدهمین کمیسیون دارایی هند امروز از ایالت آسام این کشور بازدید می نماید. این وضعیت مالی و چالشهای اقتصادی و اجتماعی آسام را ارزیابی خواهد کرد و تلاشهای حکومت این ایالت دررابطه با حل  آن قضیه ها را ...

دولت تصمیم گرفته است یک نیروی مکلف را برای بمرحلۀ نهایی رساندن خطوط سی...

دولت تصمیم گرفته است یک نیروی مکلف را برای بمرحلۀ نهایی رساندن خطوط سیاسی راجع به بخش بازرگانی الکترونیکی تشکیل بدهد. تصمیمی برای تشکیل یک نیروی مکلف دردوران اولین اجلاس روشنفکران راجع به چهارچوب دار...

دکترجیتندرا سینگ وزیرمشاوردولت هند برای عمران منطقه شمال شرقی گفته است...

دکترجیتندرا سینگ وزیرمشاوردولت هند برای عمران منطقه شمال شرقی گفته است که سیاست اقدام به شرق هند برای سراسرآسیای جنوب شرق مهمی است. او دریک کنفرانس دربارۀ تجارت و رابطه هند میانمار دیروزدر دهلی نو سخ...

رئیس مجلس سنای هند آقای ونکائیاه نایدو روند شورومشورت راجع به اخطار اس...

رئیس مجلس سنای هند آقای ونکائیاه نایدو روند شورومشورت راجع به اخطار استیضاح برعلیه رئیس دیوان عالی هند دیپک میشرا را آغازنموده است. منابع رسمی حاکیست که آقای نایدو با دبیرکل سابق لوک سبا سوباش کشیاپ،...

کاپیتان امرندرسینگ سروزیرایالت پنجاب دیروزنه عضو تازه را درشورای وزیرا...

کاپیتان امرندرسینگ سروزیرایالت پنجاب دیروزنه عضو تازه را درشورای وزیران شامل کرده است. وی پی سینگ بادنور استاندارایالت پنجاب به یازده عضومجلس قانونگذاری بعنوان وزیران کابینه ازجمله دو وزیرمشاور ارونا...

آتش بس مابین دولت هند با نیوپاؤ کونیاک کیتووی – شورای سوسیالیست ملی نا...

آتش بس مابین دولت هند با نیوپاؤ کونیاک کیتووی – شورای سوسیالیست ملی ناگالند و شورای سوسیالیست ملی ناگالند- اصلاحات ازتاریخ بیست وهشتم ماه جاری برای یک سال تمدید شده است. این تا تاریخ بیست هفتم ماه آو...

وزارت محیط زیست هند مقررات جدیدی را جهت اداره مناطق ساحلی کشور ترسیم ن...

وزارت محیط زیست هند مقررات جدیدی را جهت اداره مناطق ساحلی کشور ترسیم نموده که طی آن وی گستردن نواحی زمینی جهت فعالیت های عمرانی و زیربنایی گردشگری را پیشنهاد کرده که نیز مقررارتی را جهت کسب جوازنامه ...

ویجای گوکله معاون وزارت امورخارجه هند گفت که یادداشت تفاهم با بریتانیا...

ویجای گوکله معاون وزارت امورخارجه هند گفت که یادداشت تفاهم با بریتانیا راجع به مهاجرین غیرقانونی مابین دوکشورتحت بحث وبررسی قرار دارد. او دیرزو ضمن گفتگو باخبرنگاران دربارۀ مذاکرات دوجانبه که هند دیر...

وزارت محیط زیست هند یک پیش نویس طرح عمل ملی را با پیشنهاد استراتژی های...

وزارت محیط زیست هند یک پیش نویس طرح عمل ملی را با پیشنهاد استراتژی های متعددی برای کاهش دادن آلودگی هوا دیروز به میان گذاشت. وزارت مذکوراین پیش نویس برنامه ملی پاک سازی هوا را بروی وب سایت خود گذارده...

وزارت نفت و گازطیعی تصمیم گرفته است بیستم آوریل را بعنوان اوجوالا دیوس...

وزارت نفت و گازطیعی تصمیم گرفته است بیستم آوریل را بعنوان اوجوالا دیوس برای ترویج کاربرد سوخت پاک بمنظورآشپزی درمیان جمعیت روستایی این کشوربرگزارنماید. این مطلب دیروزتوسط مدیراجرایی شرکت نفت هند منطق...