راجنات سینگ وزیرکشور گفته است نیروهای امنیتی بطور موفقیت آمیز تروریسته...

راجنات سینگ وزیرکشور گفته است نیروهای امنیتی بطور موفقیت آمیز تروریستهایی را خنثی می سازند. سینگ ضمن تفسیر راجع به برخورد در پولوامای جامو وکشمیر درحاشیه مراسم دردهلی گفت که روحیه نیروهای امنیت بسیار...

نخست وزیرنارندرا مودی امروز در واراناسی چندین پروژه‌های عمرانی را براه...

نخست وزیرنارندرا مودی امروز در واراناسی چندین پروژه‌های عمرانی را براه خواهد انداخت. نخست وزیراولین لوکوموتیو مبدل شده از دیزل به الکتریک در کارگاهها لوکوموتیو دیزل درشهر را براه خواهد اندخت وی همچنی...

نخست وزیرنارندرا مودی می گوید که حملۀ پولواما نشانگر این امر است که وق...

نخست وزیرنارندرا مودی می گوید که حملۀ پولواما نشانگر این امر است که وقت برای انجام مذاکرات به پایان رسیده است و جهان درمقابله با تروریست وحامیان آن همکاری خواهد کرد. طی بیانیه مطبوعاتی اش پس از انجام...

نخست  وزیرنارندرامودی امروز با رئیس جمهور ارژانتین ماوریکو ماکری در ده...

نخست  وزیرنارندرامودی امروز با رئیس جمهور ارژانتین ماوریکو ماکری در دهلی نو مذاکراتی را انجام خواهد داد. هردو رهبر پیشرفت در روابط دوجانبه ای را مورد رسیدگی قرار خواهند داد. زمینه‌های همکاری جدید را ...

وزیرکشور راجنات سینگ پاکستان را متهم به سازماندهی حملۀ تروریستی پولوام...

وزیرکشور راجنات سینگ پاکستان را متهم به سازماندهی حملۀ تروریستی پولواما در جامو وکشمیر نموده. او درحومه های شهر بهدرک در اودیسا به یک جلسه عمومی خطاب می نمود. آقای سینگ ضمن تاکید به این که به نیروهای...

نخست وزیرنارندرا مودی گفته است که دولت ائتلاف ملی دموکراتیک در دورۀ حک...

نخست وزیرنارندرا مودی گفته است که دولت ائتلاف ملی دموکراتیک در دورۀ حکومت چهارونیم ساله اش برای بالا بردن وضع همۀ طبقات، پروژه‌های عمرانی متعدد را آغاز نموده است. نخست وزیردیروز پس از نقاب کشایی عده ...

تجلیل‌های شایانی از شهدای حملۀ پولواما در فرودگاه پالم در دهلی نو بعمل...

تجلیل‌های شایانی از شهدای حملۀ پولواما در فرودگاه پالم در دهلی نو بعمل آمد. جسدهای خاکی پرسنل سی آر پی اف عصرگذشته از جامو وکشمیر به دهلی نو آورده شدند. راجنات سینگ وزیرکشور جسدهای خاکی شهدا را دریاف...

دولت امروز نظر به حملۀ تروریستی پولواما در جامووکشمیر یک جلسه همۀ احزا...

دولت امروز نظر به حملۀ تروریستی پولواما در جامووکشمیر یک جلسه همۀ احزاب را فراخوانده است. این جلسه توسط وزیرکشور راجنات سینگ فراخوانده شده و به همۀ احزاب سیاسی عمده برای شرکت درآن دعوت شده است. همۀ ا...

قرار است دولت هند انزوای کامل پاکستان از جامعه بین المللی را تضمین نما...

بدنبال حملۀ تروریستی در پولواما هند موقعیت یک کشور کاملة الوداد را که به پاکستان داده شده پس گرفته است. تصمیمی دراین مورد در دوران جلسۀ کمیته کابینه مربوط به امنیت برهبری نخست وزیر نارندرا مودی دیروز...