دولت مرکزی به دیوان عالی گفته است که دست کم دوازده دادگاه ویژه برای تع...

دولت مرکزی به دیوان عالی گفته است که دست کم دوازده دادگاه ویژه برای تعیین قضیه هایی شامل سیاستمداران بعنوان متهم تاسیس خواهد شد. وزارت داد گستری و عدالت این مطلب را دریک سوگندنامه دردنبال یک دستورمبن...

رهبرحزب کنگره و نخست وزیرسابق دکترمنموهن سینگ گفته است که او با هیچکس ...

رهبرحزب کنگره و نخست وزیرسابق دکترمنموهن سینگ گفته است که او با هیچکس درضیافت شامی که توسط منی شانکراییر رهبرمعطل شدۀ این حزب ترتیب داده شده با هیچکس دربارۀ انتخابات گجرات بطوریکه نخست وزیر نارندرا م...

کنفرانس سران ارتباط آسه آن  وهند امروزدر دهلی نو آغاز خواهد شد....

کنفرانس سران ارتباط آسه آن وهند امروزدر دهلی نو آغاز خواهد شد. درونمایۀ این اجلاس سران دوروزه ای تقویت ارتباطات دیجیتالی و فیزیکی برای آسیا درقرن بیست و یکم خواهد بود.هدف این کنفرانس سران ارتباط  آسه...

درآسام بدنبال اتخاذ ترتیبات سهولت بازرگانی چهل هزار کاروشغل مستقیم ایج...

درآسام بدنبال اتخاذ ترتیبات سهولت بازرگانی چهل هزار کاروشغل مستقیم ایجاد شده است. آقای چندرموهن وزیرصنعت و بازرگانی آسام دیشب هنگام شرکت دریک گفتگوی آل ایندیا رادیو گفت چندین تا سرمایه گذاران جهانی ا...

وزارت مسکن و امور شهری هند یک قراردادی را با یک شرکت آلمانی منعقد نمود...

وزارت مسکن و امور شهری هند یک قراردادی را با یک شرکت آلمانی بنام جی آی زِد جهت همکاری فنی بخاطراجرای پروژه های حمل ونقل در کویمباتور،بوبانشوار و کوچی منعقد نموده است. یک بیانیه رسمی حاکیست که قرارداد...

اینک عاملین جت های داخلی خصوصی احتیاج به ترخیصی از مدیریت  هواپیمایی ج...

اینک عاملین جت های داخلی خصوصی احتیاج به ترخیصی از مدیریت  هواپیمایی جهت پروازهای برون مرزی نخواهند داشت. دولت هند در مورد لغو این نوع جوازنامه تصمیم گرفته است. اقدام مذکور بعنوان یک گامی جهت ترفیع ت...

ارون  جایتلی وزیردارایی هند گفت که دولت متعهد به تحفظ منافع نهادهای ما...

ارون  جایتلی وزیردارایی هند گفت که دولت متعهد به تحفظ منافع نهادهای مالی و سپرده گذاران ازطریق لایحه تحلیل مالی و بیمۀ سپرده گذاران 2017 متعهد می باشد. جایتلی طی تویت خود گفت که لایحه  نزد کمیته دایم...

آکاش، موشک زمین به هوا با جویای فرکانس رادیویی محلی علیه هدف با نشی دی...

آکاش، موشک زمین به هوا با جویای فرکانس رادیویی محلی علیه هدف با نشی دیروز از چاندیپور واقع درایالت اودیشای هند بطور موفقیت آمیز مورد آزمایش قرارداده شد. هند باین موفقیت، صلاحیت تولید هرنوع موشک زمین ...

آقای ارون جایتلی وزیردارایی دولت مرکزی هند ازافسران دبیرخانۀ کارآگاهی ...

آقای ارون جایتلی وزیردارایی دولت مرکزی هند ازافسران دبیرخانۀ کارآگاهی درآمد خواسته است که تکنیکهای جدید و اختراعی را برای خنثی ساختن آخرین طوروطرق قاچاقی اقلام ممنوع حساس ازقبیل طلا و موادمخدره دریاب...

طوفان اوکی اکنون بسوی ساحل گجرات پیش می رود و بفاصلۀ 810 کیلومتراز قسم...

طوفان اوکی اکنون بسوی ساحل گجرات پیش می رود و بفاصلۀ 810 کیلومتراز قسمت جنوب و جنوب غربی سورت ایالت گجرات قرار دارد. اداره هوا شناسی هند با صدور اخطاریه طوفان شدید به ماهیگران توصیه نموده است که به د...