آقای راجنات سینگ وزیر کشور دولت هند گفته است که دولت ائتلاف دموکراتیکی...

آقای راجنات سینگ وزیر کشور دولت هند گفته است که دولت ائتلاف دموکراتیکی ملی حل دایمی مسئله کشمیر را خواهد یافت. او گفت که پاکستان برای ایجاد بی ثباتی در هند از طریق برانگیختن خشونت در کشمیر سعی می نمو...

پلیس حیدرآباد یک قضیه خیانت وفتنه جوی را علیه همدرد گروه داعش به ثبت ر...

پلیس حیدرآباد یک قضیه خیانت وفتنه جوی را علیه همدرد گروه داعش به ثبت رسانده است. پلیس بروز چهارشنبه سلمان محی الدین عبدالباسط و قریشی را که باتهام کوشش وپیوستگی به داعش دستگیر گردیده و بعداً به ضمانت...

دیوان عالی هند ازهیئت های اسلامی دراین کشورخواسته است که چگونه ممکن اس...

  دیوان عالی هند ازهیئت های اسلامی دراین کشورخواسته است که چگونه ممکن است روش مانند طلاق ثلاثه یک قضیه عقیده باشد. هنگامیکه که آنها اکیداً اظهارداشته اند که این مربوط به پدرسالاری درعقیده مذهبی ...

رزروبانک هند ازبانک ها برای انتصاب رؤسای شایسته برای ریاست نمودن ازعمل...

رزروبانک هند ازبانک ها برای انتصاب رؤسای شایسته برای ریاست نمودن ازعملکردهای دارایی وفناوری خواسته است. این بانک مرکزی هند نیزشرایط حداقل شایستگی برای مامورین کل دارای ومامورین فناوری را نشان داده اس...

اخبار ملی                                   ...

دیوان عالی هند ازهیئت قوانین شخصی مسلمانان سراسرهند خواست بداند که آیا یک زن می تواند ازحق منصرف شدن از طلاق 3 باره حین صدورنکاح نامه که یک قرارداد ازدواج اسلامی می باشد برخوردارباشد یا خیر. دیوان عا...

آقای راجنات سینگ وزیر کشور دولت هند گفته است که دولت عده ای از ابتکاره...

آقای راجنات سینگ وزیر کشور دولت هند گفته است که دولت عده ای از ابتکارهایی را برای افزایش ارتباط زمینی، راه آهن و هوایی قسمتهای منطقه شمال شرقی بمنظور تضمین عمران سریع این منطقه بعمل آورده است. آقای ر...

رزرو بانک هند به بانکها هدایت داده است که دستگاه خود پرداز را تنها بعد...

رزرو بانک هند به بانکها هدایت داده است که دستگاه خود پرداز را تنها بعد از تجدید برنامه سیستم بهنگام آوری شان بکار ببرند. این هدایت برای نگهداری از تهاجم سائیبر صادر شده است که سیستم های بهنگام آوری ر...