رئیس سازمان ملی تلانگانا کِ چاندرا شیکر راو امروز بعد ازظهر برای دومین...

رئیس سازمان ملی تلانگانا کِ چاندرا شیکر راو امروز بعد ازظهر برای دومین بار بعنوان سروزیر تلانگانا مراسم تحلیف را بجا خواهد آورد. دریک برنامه رسمی در کاخ استاندار چند وزیر نیز بدین مناسبت سوگند یاد خو...

حزب تی آر اس در تلنگانا به‌موفقیت چشمگیر دست یافته در حالیکه حزب کنگره...

حزب کنگره اقتدار چتیس گر را از حزب بی جِ پی برای تشکیل حکومت آینده در این ایالت بدست خود گرفته است. این حزب به‌اکثریت دست یافته است. این حزب بعنوان تنها بزرگترین حزب در راجستان و مادیاپرادش ظهور نمود...

یوگی آدتیانات سروزیر ایالت اوتارپرادش فردا بمناسبت ویواه پنچمی مراسم ا...

یوگی آدتیانات سروزیر ایالت اوتارپرادش فردا بمناسبت ویواه پنچمی مراسم ازدواج لرد راما و ربة النوع سیتا از جنک پورنپال زیارت خواهد نمود. برطبق یک نشریه مطبوعاتی که توسط حکومت ایالتی صادر گردیده سروزیر ...

مشاور وزیرکشور هنس راج گنگا رام اهیر از افسران نیروی امنیت صنعتی مرکزی...

مشاور وزیرکشور هنس راج گنگا رام اهیر از افسران نیروی امنیت صنعتی مرکزی خواستار شده است که با چالشهای روبه ظهور ناشی از انواع جدید تروریسم و شورشگری بطور موثر برخورد نمایند. او گفت که نیروی امنیتی صنع...

درهشتمین مرحله انتخابات مجلس شورای محلی درجامووکشمیر رای دهی تقریباً ه...

دیروز درهشتمین مرحله انتخابات مجلس شورای محلی درجامووکشمیر رای دهی تقریباً ۷۹.۹ درصد ثبت گردید. دراین مرحله انتخابات رای گیری در سی ودو بلوک سیزده بخش صورت گرفت. اینها شامل ۱۸ بلوک منطقه جامو وچهارده...

یک هیئت نمایندگی حزب بی جِ پی از کمیسیون انتخابات تقاضا نموده است علیه...

یک هیئت نمایندگی حزب بی جِ پی مشتمل بر جِ پی ناددا و مختار عباس نقوی رهبران ارشد حزب بی جِ پی از کمیسیون انتخابات تقاضا نموده است علیه راهول گاندی رئیس حزب کنگره برای استعمال گزارشی اخبار پرداخته شده...

همۀ تدارکات برای انتخابات مجلس قانون گذاری امروز در تلانگانا و راجستان...

همۀ تدارکات برای انتخابات مجلس قانون گذاری امروز در تلانگانا و راجستان بعمل آمده اند. در راجستان تقریباً ۵۲ هزار مرکز اخذ آرا بشمول یک مرکز اخذ آرا برای همۀ زنان درهر حوزه انتخاباتی تشکیل یافته اند. ...

مبارزات انتخاباتی برای انتخابات مجالس قانون گذاری در تلانگانا وراجستان...

مبارزات انتخاباتی برای انتخابات مجالس قانون گذاری در تلانگانا وراجستان دیروز به پایان رسیده. این هردو ایالت در روزجمعه به پای صندوق رای خواهند رفت. رهبران ارشد احزاب سیاسی متعدد در اجتماعات انتخاباتی...

در آسام صحنه برای اولین مرحلۀ انتخاباتِ شورای محلی که امروز صورت خواهد...

در آسام صحنه برای اولین مرحلۀ انتخاباتِ شورای محلی که امروز صورت خواهد گرفت آمده است. رای‌گیری در ساعت هفت صبح آغاز خواهد شد و تا ساعت سه بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. شانزده بخش این ایالت برای انتخاب...

قرار است مبارزۀ انتخاباتی برای انتخابات مجلس قانونگذاری در راجستان و ت...

مبارزات انتخاباتی در راجستان و تلنگانه در آخرین مرحله خود قرار دارد. امروز آخرین روز مبارزات انتخاباتی است. رای‌گیری در این دو ایالت در روز جمعه صورت خواهد گرفت. در راجستان نخست وزیر نارندرا مودی و ر...