آقای جیتندر سینگ وزیر مشاور در دفتر نخست وزیر گفت که زجرکشی محمد ایوب ...

آقای جیتندر سینگ وزیر مشاور در دفترنخست وزیرگفت که زجرکشی محمد ایوب پاندیت یک افسر پلیس درجمو و کشمیر یک اقدام غیرمقدس درماه مقدس رمضان می باشد. آقای سینگ دردهلی نو به خبرگذاری پی تی آیی گفت که درگذش...

ایالت آسام همچنین با سایرجهان درمراسم روز بین المللی یوگا که امروز برگ...

ایالت آسام همچنین با سایرجهان درمراسم روز بین المللی یوگا که امروز برگزار می گردد شامل خواهد شد. انستیتیوهای دولتی، هیئتهای حاکمه بخشی ،انستیتیوهای تحصیلاتی همۀ اقدامات را برای برگزاری روز بعمل آورده...

دیروز در دارجلینگ یک نفرکشته شد و 35 تن از پرسونلهای امنیتی مجروح گشتن...

دیروز در دارجلینگ یک نفرکشته شد و 35 تن از پرسونلهای امنیتی مجروح گشتند هنگامیکه منطقه کوهستانی شاهد زدوخوردهای دامنه داری میان فعالیون حزب گورکا جانامکتی مورچا و پلیس شد. مدیرعامل قانون و انضباط بنگ...

دولت اسلامی برخی از مناطق اطراف تورا بورا، استحکامگاه قبلی اساما بن لا...

دولت اسلامی یاموسوم به داعش برخی از مناطق اطراف تورا بورا، استحکامگاه قبلی اساما بن لادن درولایت شرقی ننگرهار افغانستان را بتصرف خود در آورده است. جلو روی وتصرف مجتمعه بزرگ غاری که زمانی مخفی گاه رئی...

استفان دی میستورا نماینده سوریه درسازمان ملل دیروزگفت که یک دورجدید مذ...

استفان دی میستورا نماینده سوریه درسازمان ملل دیروزگفت که یک دورجدید مذاکرت صلح سوریه احتملاً درماه آینده درژنوبدنبال تلاشهای درپی ناکام مانده برای جلوگیری ازخونریزی برگذارگردد.استفان دی میستورا طی یک...