سربانند سنوال سروزیر ایالت آسام به چندین حکومت بخشی برای تهیه هرگونه ا...

سربانند سنوال سروزیر ایالت آسام به چندین حکومت بخشی برای تهیه هرگونه احتمال درصورت سیل دستور داده است. دستور او بدنبال گزارشات بعمل آمده است که ریزش زمین دریاچه مصنوعی را درچین بوجود آورد.  منابع رسم...

تظاهراتی علیه ورود زنان به معبد ساباریمالا واقع در ایالت کرالای هند شد...

آژانس خبرگزاری پی تی آی حاکیست که تظاهراتی برعلیه ورود زنان به هر سن وسال به معبد آیاپپا واقع درساباریمالا ادامه دارد. ماده ۱۴۴قانون کیفری جنایی هند ازامروز صبح ببعد درساباریمالا بشمول ساننیدانام، ای...

سه تروریست بشمول یک فرمانده برجسته لشکر درجامو وکشمیر کشته ویک جوان پل...

یک فرمانده برجسته لشکر و دونفر از معاونینش دیروز دریک رویا رویی درناحیه فتح کدل شهر سری نگر بهلاکت رسیدند. دلباغ سینگ مدیرکل پلیس در سری نگر به خبرنگاران گفت که این تروریستهای بقتل رسیده درحملات متعد...

رای گیری درمرحله نهایی انتخابات شهرداری درایالت جامو وکشمیرهند بطورمسا...

رای گیری درمرحله نهایی انتخابات شهرداری درایالت جامو وکشمیرهند بطورمسالمت آمیز در روزسه شنبه به پایان رسید. رای گیری میانگین ۲.۴ درصد در ۳۶ حوزه انتخاباتی شورای شهرداری سرینگر به ثبت رسیده. رای گیری ...

دوجوان نیروی پلیس احتیاطی مرکزی درحمله تروریستی دربخش پولواما مجروح گش...

درجام وکشمیر دوجوان نیروی سی آر پی اف در یک حمله تروریستی براردوگاه نیروامنیتی دربخش پولواما جراحت دیدند. پلیس حاکیست که تروریستها اردوگاه نیروهای امنیتی در ناحیه نیوا را مورد حمله قرار دادند و نیروه...

هیئت مرکزی کنترل آلودگی گفته است که از امروز یک طرح عامل فوق العاده بر...

هیئت مرکزی کنترل آلودگی گفته است که از امروز یک طرح عامل فوق العاده برای مبارزه با آلودگی هوایی بمعرض اجرا گذارده خواهد شد که شامل قیودات وابسته به کیفیت هوای شهر می باشد. کیفیت هوا در دهلی با پائین ...

وضع سیلی پس ازطوفان تیتلی دربخشهای گنجام، گاجاپتی و رایاگاد استان اودی...

وضع سیلی پس از طوفان تیتلی دربخشهای گنجام ، گاجاپتی و رایاگاد اودیشا رو به وخامت است. طی باران سنگینی بنا به  خاکریزی در روستای ناقابل رسایی رایاگاد ۱۲ نفرمردم جان سپرده اند. سه تن مفقود هستند. دیروز...

در جامو وکشمیر سومین مرحله انتخابات شهرداری امروز برگزار خواهد شد....

در جامو وکشمیر سومین مرحله انتخابات شهرداری امروز برگزار خواهد شد. دربخش جامو درچهار کمیته شهرداری دربخش سامبا درسومین مرحله رای گیری بعمل خواهد امد. همۀ ترتیبات برای انتخابات عمل آورده شده است. دستگ...

ایالتها و قلمروهای تحت حکومت مرکزی درهند بعنوان جزویاد آوری ۱۵۰مین سال...

ایالتها و قلمروهای تحت حکومت مرکزی درهند بعنوان جزویادآوری ۱۵۰مین سالگرد تولد پدرملت ماهاتما گاندی بیش از نه صد نفر از زندانیان را رها ساخته اند. کابینه مرکزی هند بریاست نخست وزیرنارندرامودی درتاریخ ...

پلیس پنجاب و گروه عملیات ویژه پلیس جامو وکشمیر سه دانشجو را در جالندر ...

پلیس پنجاب و گروه عملیات ویژه پلیس جامو وکشمیر سه دانشجو را در جالندر به اتهام روابط تروریستی بازداشت نموده است. پلیس ادعا نموده که با بازداشت آنها یک توطئه تروریستی جناح تروریستی انصار غزوة الهند کش...