درجمووکشمیرعملیات جستجو برای کشف سربازان ارتش که دیروز درنتیجۀ بهمنها ...

درجمووکشمیرعملیات جستجو برای کشف سربازان ارتش که دیروز درنتیجۀ بهمنها درنواحی کشمیرشمالی مفقود شده درحال جریان است. سخنگوی دفاعی به آل اندیا رادیو گفت که  5 سرباز مفقود هنوزکشف نشده اند و تیمهای نجات...

مبارزات انتخاباتی برای دومین مرحلۀ انتخابات مجلس قانون گذاری گجرات به ...

مبارزات انتخاباتی برای دومین مرحلۀ انتخابات مجلس قانون گذاری گجرات به اوج اعتلای خود رسیده است. رای گیری دراین مرحله درروز پنجشنبه در 93 حوزۀ انتخاباتی گسترده درقسمت شمالی و مرکزی گجرات صورت خواهد گر...

مبارزات انتخاباتی برای دومین مرحلۀ انتخابات در گجرات به اوج خود رسیده ...

مبارزات انتخاباتی برای دومین مرحلۀ انتخابات در گجرات به اوج خود رسیده است. رای گیری برای این مرحله در روزپنجشنبه صورت خواهد گرفت. مبلغین برجستۀ همۀ احزاب سیاسی  یک سلسلۀ اجتماعات را تشکیل داده از مرد...

آقای رام مادوگفته حزب متبوعش اتهام نامه ای راعلیه رشوه ستانیهای اتها م...

آقای رام مادو دبیرکل ملی حزب بارتیا جاناتا گفته حزب متبوعش اتهام نامه ای را علیه رشوه ستانیهای اتهامی حکومت میگالایا برهبری کنگره خواهد آورد. نامبرده طی دیدار دو روزه اش از شیلونگ به گزارشگران گفت آن...

فرماندار دهلی به روز جمعه جلسۀ مبارزه علیه آلودگی هوا را برگزارنمود....

انیل بائجال فرماندار دهلی به روز جمعه از یک جلسه صدارت نمود که جهت بررسی طرح عملی مفصلی آژانسهای مربوطه درقبال اقدامات برای مبارزه علیه آلودگی  برگزار شده بود. دبیرمحیط زیست دهلی درقبال طرح عملی هو ب...

طوفان گردباد اوکی ازیک فشارعمیق به یک ناحیه فشارپائینی تضعیف یافته  و ...

طوفان گردباد اوکی ازیک فشارعمیق به یک ناحیه فشارپائینی تضعیف یافته  و درشب سه شنبه دربحرعرب تحلیل یافته است. پانکج کومار دبیرکل  اداره درآمدات دولت گجرات هند گفت که آن ایالت اینک از خطر خارج می باشد ...

مامورایالتی حزب بارتیا جاناتا دو رهبرمرکزی ازآن ایالت را معلق نموده اس...

مامورایالتی حزب بارتیا جاناتا دو رهبرمرکزی ازآن ایالت را معلق نموده است. مامورایالتی حزب بارتیا جاناتا بابو کاتارا عضواسبق پارلمان و دارمندرا سینگ واگیلا ، دو رهبرمرکزی از آن ایالت را معلق نموده است....

مبارزۀ انتخاباتی برای رای گیری مجلس قانون گذاری ایالت گجرات هند به اوج...

مبارزۀ انتخاباتی برای رای گیری مجلس قانون گذاری ایالت گجرات هند به اوج خود رسیده است. احزاب سیاسی هرچه تلاشهای ممکنه را برای کسب حمایت رای دهندگان بعمل می آورند. آقای امیت شاه رئیس حزب بارتیا جاناتا،...

ایِ کِ جوشی کمیسارکل انتخابات هند گفته است که دستگاههای دنباله حسابرسی...

ایِ کِ جیوتی کمیسارکل انتخابات هند گفته است که دستگاههای دنباله حسابرسی مورد بررسی رأی دهندگان همراه با دستگاههای رایگیری الکترونیکی درهمۀ مراکزاخذ آرای 182 حوزه انتخابات مجلس قانون گذاری درگجرات بکا...

دیروز یک کادرسرسخت ارتش آزاد بخش ملی گارو خود را پیش نیروی امنیت مرزی ...

دیروز یک کادرسرسخت ارتش آزاد بخش ملی گارو خود را پیش نیروی امنیت مرزی در بخش تپه های گاروی غربی تسلیم کرد. نامبرده نیزیک تفنگ ساخت چین، 106  دورۀ زنده و یک خشاب اسلحه را زمین گذاشت. یک نشریۀ نیروی ام...