احتمال می رود یک دادگاه محاکمه جودپورایالت راجستان هند قضاوت خود را بر...

احتمال می رود یک دادگاه محاکمه جودپورایالت راجستان هند قضاوت خود را برعلیه آشرم مرد روحانی خودساخته آسارام دریک قضیه تجاوزجنسی صادر نماید. بموجب دستورهای دادگاه عالی راجستان دادگاه محاکمه ای قضاوتش ر...

دادگاه عالی ممبای دیروز به حکومت ایالت مهاراشترا دستور داده که تاسیس ی...

دادگاه عالی ممبای دیروز به حکومت ایالت مهاراشترا دستور داده که تاسیس یک اتاق دادگاه مدنی سازگار کودکان را برای قربانیان کمسن، شاهدین و کودکان دچاربازجویی تحت قانون نگهداری ازآنها مورد رسیدگی قرار بده...

درماهاراشترا درظرف یک روزپس از ریشه کنی 16 نفرازنکسلیها در جنگل کرناسو...

درماهاراشترا پس از ریشه کنی 16 نفر از نکسلیها درجنگل کرناسور پلیس این ایالت درعصر گذشته دربخش گدچرولی دریک رویارویی تازه ای حد اقل 4 نفرازیاغیان را به هلاکت رساند. شرد شلار بازرس کل پلیس عملیات ضد نک...

دیروزدریک رویا رویی با پلیس دربخش گدچرولی ماهاراشترا حد اقل 14 نفر از ...

دیروزدریک رویا رویی با پلیس دربخش گدچرولی ماهاراشترا حد اقل 14 نفر از نکسلیها به هلاکت رسیدند. پلیس گفت که دوفرمانده نکسلی به سطح بخش درمیان کشته شدگان بوده. بازرس کل پلیس شرد شلار گفت که یک تیم کمان...

حزب بارتیا جاناتا سومین فهرست 59 کاندیدش را برای انتخابات قریب الوقوع ...

حزب بارتیا جاناتا سومین فهرست 59 کاندیدش را برای انتخابات قریب الوقوع مجلس قانونگذاری ایالت کرناتکای هند، اعلام نموده است. کِ جی بوپائیاه رئیس اسبق مجلس قانونگذاری ازحوزه انتخاباتی ویراجپت بخت آزمایی...

سازمان تحقیقات مرکزی هند سه نفرازمتهمین ازجمله توسعه دهنده و مدیرعامل ...

سازمان تحقیقات مرکزی هند سه نفرازمتهمین ازجمله توسعه دهنده و مدیرعامل یک شرکت وابسته به گجرات موسوم به شرکت محدود زیربنای نیروی الماس  را درقضیه فریب دهی بانکی 26540میلیون روپیه بازداشت نموده است. سا...

آقای رامنات کوویند رئیس جمهورهند امروزازایالت جمووکشمیراین کشوربازدید ...

آقای رامنات کوویند رئیس جمهورهند امروزازایالت جمووکشمیراین کشوربازدید می نماید. یک انتشاریه رسمی حاکیست که آقای کوویند به ششمین مراسم اعطای گواهینامه های دانشگاه شری ماتا وایشنو دیوی درکاترا خطاب خوا...

یک هیئت منصفه دادگاه عالی کلکته امروزدادخواستهای کمیسون انتخابات ایالت...

یک هیئت منصفه دادگاه عالی کلکته امروزدادخواستهای کمیسون انتخابات ایالتی ، حزب حاکمۀ کنگره ترینمول و احزاب مخالف دررابطه با انتخابات شورای محلی دربنگال غربی را مورد رسیدگی قرارخواهد داد. هیئت منصفۀ مش...

ناوین پاتنایک سروزیرایالت اودیشای هند پلی ساخته شده بررودخانه را افتتا...

ناوین پاتنایک سروزیرایالت اودیشای هند پلی ساخته شده بررودخانه را افتتاح نمود. این رودخانه  انشعاب ماهانادی می باشد که بخش جارسا گودا را با سامبال پورمتصل می سازند. حین برشمردن این پل بعنوان سنگ میل م...