دپارتمان ضد فساد پلیس در ایالت آسام یک نفر بنام  کوجاندرا دولی را که د...

دپارتمان ضد فساد پلیس در ایالت آسام یک نفر بنام  کوجاندرا دولی را که دبیرکل بخش آبیاری می باشد به اتهام رشوه گیری از پیمان کاران بازداشت نموده است. اعضای پلیس ایالت، شخص مذکور را ازاتاق او درجانتا بو...

آقای آدیتیه نات یوگی سروزیرایالت اوتارپرادش هند ازعهده داران دفترحزب ب...

  آقای آدیتیه نات یوگی سروزیرایالت اوتارپرادش هند ازعهده داران دفترحزب بارتیا جاناتا و نمایندگان عمومی خواسته است که هیچ کار مقاطعه ای را بعهده نگیرند وبجای آن آنرا بخاطراجرای موثرانه نظارت نمای...

هند امروزاولین ایننگ خود را در دو شبانه 248 دو درمقابل استرالیا در سوم...

هند امروزاولین ایننگ خود را در دو شبانه 248 دو درمقابل استرالیا در سومین روز چهارمین و آخرین مسابقه کریکت آزمایشی در درمشاله از سر خواهد گرفت. هند با 52 دوعقب مانده چون استرالیا دراولین ایننگ خود به ...

استادیوم بخشی در سرینگر قراراست بعنوان یک تسهیل مدرن فتبال برطبق اصول ...

استادیوم بخشی در سرینگر قراراست بعنوان یک تسهیل مدرن فتبال برطبق اصول و ضوابط فی فا بمیزان ارزش 480 میلیون روپیه آماده شود.کمیسیونر بخشی کشمیر بشیر احمد خان طی یک جلسه شورای بازی های ایالتی جمو و کشم...

کمیته اموراقتصادی کابینه هند بسرپرستی نخست وزیر ناراندرا مودی دیروز رض...

کمیته اموراقتصادی کابینه هند بسرپرستی نخست وزیر ناراندرا مودی دیروز رضائیت خود را جهت توسعه بزرگراههای ملی 403 کیلومترطولانی در ایالتهای میگالایا ومیزورام فراهم نمود. ازکل جمع آن 52 کیلومتر درمیگالای...

آدیتیه یوگی سروزیرایالت اوتارپرادش هند سمت های وزارتی را برای شورای وز...

آدیتیه یوگی سروزیرایالت اوتارپرادش هند سمت های وزارتی را برای شورای وزرای خود اعلام کرده است. رام نایک فرماندارایالت مذکور رضائیت خود را درقبال توزیع مقامها میان وزرا صادرکرده است. خود یوگی مسئولیت چ...

یک هئیت ماهیگران تامیل نادو دیروز دردهلی نو با خانم شسما سواراج وزیر ا...

یک هئیت ماهیگران تامیل نادو دیروز دردهلی نو با خانم شسما سواراج وزیر امورخارجه هند ملاقات نموده.آنها او را درباره مشکلات گریبانگیرشان در تامین امرارمعاش شان ازطریق ماهیگری در دریایی مابین هند وسری لن...

سروزیرایالت اوتارپرادش یوگی آدیتیا نات به همه افسران ارشد حکومت ایالتی...

سروزیرایالت اوتارپرادش یوگی آدیتیا نات به همه افسران ارشد حکومت ایالتی دستور داد که املاک شان را درظرف پانزده روزافشاء نمایند. دیروز خطاب به یک جلسه افسران در اداره اش در لکنو سروزیر گفت که بیوروکراس...

اولین حکومت برهبری حزب بارتیا جاناتا درمانی پوربرندۀ رای اعتماد در مجل...

اولین حکومت برهبری حزب بارتیا جاناتا درمانی پوربرندۀ رای اعتماد در مجلس قانونگذاری شده است.حکومت برهبری سروزیراین بیرین سنگ دیروز برندۀ رای اعتماد با رای شفاهی شد. سروزیربیرین سنگ پیشنهاد اعتماد را ا...