ناوین پاتنایاک سر وزیز اودیشای هند بیک امداد اضافی مالی بمبلغ 50 میلیو...

ناوین پاتنایاک سر وزیز اودیشای هند بیک امداد اضافی مالی بمبلغ 50 میلیون روپیه اعلام کرده است. او نیز به تهیه صفحه های پولیتن به ارزش 80 میلیون روپیه برای کرالا اعلام کرده است. یک منبع رسمی حاکی است ک...

درایالت جمو وکشمیرهند سه نفرمسلح طی نبرد سنگین کشته برجا گذاشته شدند....

درایالت جمو وکشمیرهند سه نفرمسلح ازشورشیان ناشناخته دیروز طی نبرد سنگین تفنگی که بدنبال نافرجام گذاشتن تلاش رخنه گری ازآنسوی خط کنترل دربخش تنگدار کوپوارای کشمیرتوسط ارتش بروز گردید کشته برجا گذاشته ...

درحوادث مربوط به سیل ورانش زمین دربخش کداگو ایالت کارناتکا دست کم ۶ نف...

درحوادث مربوط به سیل و رانش زمین دربخش کوداگو ایالت کارناتکای هند دست کم 6 نفرکشته شدند و تعداد زیاد دیگری مجروح برجا گذاشته شده اند. پرامشوارمعاون سروزیرآن ایالت طی یک سری از تویتهای خود گفت که دولت...

دولت تلانگانای هند یک صد مترک تن غذای تغذیه کودکان بنام بالام روتام را...

دولت تلانگانای هند یک صد مترک تن غذای تغذیه کودکان بنام بالام روتام را به ایالت کرالای سیل زده ارسال خواهد کرد. دولت ایالتی مواد غذایی به ارزش ۵ میلیون  و۲۵ هزار روپیه را بطور مجانی برای تغذیه کودکان...

نیروهای پاکستانی در امتداد خط کنترل در بخش پونچ ایالت جامو وکشمیر هند ...

نیروهای پاکستانی در یک رویداد دیگر تخلف ورزی از مقررات آتش بس در امتداد خط کنترل در بخش پونچ ایالت جامو وکشمیر هند متوسل به خمپاره اندازی سنگین شدند. بقرار منابع دفاع، نیروها از ماورای خط کنترل با مو...

یک تخلف ورزی از مقررات آتش بس در ایالت جامو وکمشیر هند گزارش شده است....

یک تخلف ورزی از مقررات آتش بس در ایالت جامو وکمشیر هند گزارش شده است چون ارتشهای هند و پاکستان بدنبال تیراندازی غیر برانگیزنده در بخش کارنای بخش سرحدی شمالی کوپوارا، تبادل آتش نمودند. منابع امنیتی حا...

دادگاه عالی مدرس تفتیش نسبت به تیراندازی پلیس دربخش توتکرن دوران اعترا...

دادگاه عالی مدرس تفتیش نسبت به تیراندازی پلیس دربخش توتکرن دوران اعتراضات مردم برخلاف عقیم سازی را به سازمان تحقیقات مرکزی سی بی آی منتقل ساخته است. درتیراندازی پلیس ۱۳ نفرکشته شده بودند. دادگاه مذکو...

دولت مرکزی بیشتراز۳۲۰۰ میلیون روپیه را برای حکومت ایالت کرالا بعنوان ص...

دولت مرکزی بیشتراز۳۲۰۰ میلیون روپیه را برای حکومت ایالت کرالا بعنوان صندوق رفاهی فاجعه در دوران  ۲۰۱۸-۲۰۱۹ تصویب نموده است. وزارت کشوردربیانیه ای دردهلی نو حاکیست که اولین قسط سهم دولت مرکزی به صندوق...

یک سربازارتش درجمووکشمیردریک انفجاردرناحیه حاجی پیربخش اوری شمال کشمیر...

یک سربازارتش درجمووکشمیردریک انفجاردرناحیه حاجی پیربخش اوری شمال کشمیردرامتداد خط کنترل دربخش بارامولا کشته شد. منابع محلی حاکیست که این انفجار درنزدیکی پاسگاه رستم درناحیه حاجی پیردرعصر گذشته بوقوع ...

وزارت هواپیمایی کشوری هند پیشنهاد دایرنمودن فرودگاه های آبی درکشور را ...

وزارت هواپیمایی کشوری هند پیشنهاد دایرنمودن فرودگاه های آبی درکشور را تصویب نموده است. دراولین مرحله آن دریاچه چیلیکا درایالت اودیشا، سد سردار سارووار وجلوی رودخانه سابارماتی احمدآباد در ایالت گجرات ...