پاکستان عصرگذشته یک بار دیگر درطول خط کنترل در بخش راجوری جامو وکشمیر ...

پاکستان عصرگذشته یک بار دیگر درطول خط کنترل در بخش راجوری جامو وکشمیر از آتش بس تخلف ورزید. یک سخنگوی دفاعی حاکیست که نیروهای پاکستان درساعت شش ونیم بعد از ظهر دربخش نوشیرا متوسل به تیراندازی بدون اش...

آژانس بازجوی ملی خودرو را که در حملۀ تروریستی پولواما استعمال شده می ش...

آژانس بازجوی ملی مالک خودرو را که در حملۀ تروریستی پولواما استعمال شده شناخته است که درآن ۴۰ پرسنل نیروی سی آر پی اف در اوایل ماه جاری جان شان را از دست دادند. آژانس مذکور در یک بیانیه حاکیست  که آن ...

دولت کمک مالی خطر وسختگیری را برای پرسنل سی آر پی اف مستقر در ایالت جا...

وزارت کشور دولت هند کمک مالی خطر و سختگیری را برای پرسنل نیروی پلیس مسلح مرکزی مستقر در ایالت جامو وکشمیر و ایالت‌های افراط گرایی جناح چپ اعلام نموده است. سربازان تا رتبۀ بازرس درعوض ۹۷۰۰ روپیه فعلی ...

آقای نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز کارکنان و داو طلبان را طی مراسمی...

آقای نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز کارکنان و داو طلبان را طی مراسمی در شهرکومب واقع در پریاگ راج سرافراز خواهد گردانید که سرگرم تمیزی هستند. نامبرده دورانِ دیدارش نیز غوطۀ مقدسی را در تجمع رودهای ...

نخست وزیرهند نارندرا مودی امروز به یک همایش عمومی در راجستان خطاب می ک...

نخست وزیرهند نارندرا مودی امروز به یک همایش عمومی در تنک راجستان خطاب می کند. تدارکات امنیتی جلوتر از این راهپیمایی نخست وزیر مودی تشدید یافته است. مقامات ارشد پلیس وغیرنظامی دیروز آمادگی‌ها برای این...

درایالت اوتارپرادش، حزب سماج وادی و حزب بهوجن سماج لیست نهایی شان را ا...

درایالت اوتارپرادش، حزب سماج وادی و حزب بهوجن سماج لیست نهایی شان را اعلام نمودند که دو حزب برای آن در انتخابات پارلمانی مسابقه خواهند نمود. از میان ۸۰ کرسی درایالت، دوحزب  مذکور برای ۷۵ کرسی مسابقه ...

حکومت ایالت جامو وکشمیر دریک اقدام بزرگی امنیت هیجده رهبر حریت دراین ا...

حکومت ایالت جامو وکشمیر دریک اقدام بزرگی امنیت هیجده رهبر حریت دراین ایالت را کاسته و پس گرفته است. برطبق سخنگوی وزارت کشور این محسوس شد که تدارکات امنیت به این رهبران جدایی گرا اتلاف منابع ایالتی کم...

ارتش در ظرف ۱۰۰ ساعت حملۀ پولواما رهبری جیش محمد جامو و کشمیر را ازبین...

ارتش در ظرف ۱۰۰ ساعت حملۀ پولواما بر کاروان نیروی سی‌آر‌پی‌اف رهبری جیش محمد جامو و کشمیر را ازبین برد. فرماندۀ دستۀ پانزدهم، سپهبود کِ‌اس دلّون دیروز در سریناگر راجع به‌برخورد در ناحیۀ پینگلینا بخش ...

صدها نفر از همۀ شئون زندگانی برای تشکیل راهپیمایی چراغ بدست بمنظور اظه...

صدها نفر از همۀ شئون زندگانی برای تشکیل راهپیمایی چراغ بدست بمنظور اظهار همبستگی با خانواده‌های جوانان نیروی پلیس رزرو مرکزی که درحملۀ تروریستی به پولواما کشته شده  به اندیا گت وجنتر منتر در پایتخت م...