بزرگراه ملی سرینگر- جامو در جامو وکشمیر بطور مداوم به هردوطرف مسدود شد...

بزرگراه ملی سرینگر-جامو در جامو وکشمیر بطور مداوم به هردوطرف مسدود شده درحالیکه برفباران در ناحیه قاضی گوند تونل جواهر به سوی کشمیر ادامه دارد. باران وبرفباران تازه ای درسرینگر و قسمت‌های دیگر وادی ک...

اخطاریه تازه راجع به برفباران سنگین وبسیار سنگین درایالت جامو وکشمیر ه...

دپارتمان هواشناسی عصرگذشته اخطاریه تازه ای را راجع به باران و برفباران سنگین وبسیار سنگین درایالت جامو وکشمیر هند صادر نموده است. آن حاکیست که انتظار می رود باران وبرفباران میانگین الی سنگین بعد از ظ...

همۀ تدارکات برای سومین ومهم ترین فستیوال آب تنی مونی اماوسیا در فستیوا...

همۀ تدارکات برای سومین ومهم ترین فستیوال آب تنی مونی اماوسیا در فستیوال کنونی پریاگ کومب که امروز برگزار می شود بعمل آمده اند. این دومین غسل شاهی می باشد که درآن گروه‌های مذهبی با ارادتمندان سراسرجها...

آقای راجنات سینگ وزیرامور داخله هند گفته دولت مرکزی بمنظور مسجل ساختن ...

آقای راجنات سینگ وزیرامور داخله هند گفته دولت مرکزی بمنظور مسجل ساختن مرزهای بنگلادش در بنگال غربی وآسام از طریق سیستم مدیریت مرزها، فناوری را بکار خواهد برد. نامبرده دیروز به جلسۀ همگانی در فلاکاتا ...

در ایالت هیماچل پرادش بدنبال برفباری تازه وباران درایالت موج سرد تشدید...

در ایالت هیماچل پرادش بدنبال برفباری تازه وباران درایالت موج سرد تشدید یافته است. چندین خیابان‌ها دربخش چامبا درنتیجۀ برفباری سنگین مسدود شده است. بخش هوا شناسی برای برفباری و باران بیشتری درایالت بر...

دلهوزی و کوفری واقع در ایالت هیماچل پرادش هند شاهد بارش برف جدید شده‌ا...

دلهوزی و کوفری واقع در ایالت هیماچل پرادش هند در روز چهارشنبه شاهد بارش برف جدید شده‌اند. مدیر دپارتمان هواشناسی در شیملا گفت که دلهوزی در بخش چامبا و کوفری در بخش شیملا بترتیب شاهد برفباران چهار سان...

قرار است نخست وزیر نارندرا مودی امروز از سورت و داندی در گجرات بازدید ...

نخست وزیر نارندرا مودی امروز از سورت و داندی در گجرات بازدید خواهد نمود. نخست وزیر در دوران بازدید یک‌روزه‌اش سنگ بنیاد را برای توسعۀ ساختمان ترمینال در فرودگاه سورت خواهد داد و در کنفرانس جوانانِ هن...

یک جلسه احزاب سیاسی مختلف که با لایحه ترمیمی شهروندان مخالفت می کنند ا...

یک جلسه احزاب سیاسی مختلف که با لایحه ترمیمی شهروندان مخالفت می کنند امروز درگواهاتی برگزار خواهد شد. آسام گن پریشد تقاضای این جلسه را بعمل آورده است. سروزیران ایالات مگالایا ومیزورام ازجمله دیگران د...

انتخابات فرعی درحوزه انتخاباتی مجلس قانون گذاری جیند درهاریانا امروز ص...

انتخابات فرعی درحوزه انتخاباتی مجلس قانون گذاری جیند درهاریانا امروز صورت خواهد گرفت. بگفته مقامات کمیسیون انتخابات رای گیری از ساعات هفت صبح تا ساعت پنج بعد از ظهر صورت خواهد گرفت. بطور مجموع بیست و...