امروز درمسابقه ربع نهایی جام جهانی هاکی مردان هند با هلند و بلژیک با آ...

انگلستان واسترالیا وارد مسابقه نیمه نهایی جام جهانی هاکی مردان شده اند. دریک مسابقه ربع نهایی که دیروز در بوبانسوار صورت گرفته انگلستان آرژانتین را با سه بردو شکست داد. میدلتن باری، کالنان ویل ومارتی...

امروز در مسابقۀ نهایی جام جهانی هاکی مردان ارژانتین با انگلستان و استر...

امروز در مسابقۀ جام جهانی هاکی مردان ارژانتین در ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر به انگلستان و استرالیا در ساعت هفت بعد از ظهر با فرانسه به‌مسابقۀ خواهد پرداخت. هند در ساعت چهار وچهل و پنج دقی...

دیروز درمسابقه جام جهانی هاکی مردان در بوبانسوار انگلستان و فرانسه جای...

دیروز درمسابقه جام جهانی هاکی مردان در بوبانسوار انگلستان و فرانسه جای خودرا در مسابقه ربع نهایی حفظ نمودند. درحالیکه انگلستان زولاند جدید را در اولین مسابقه با دو برصفر شکست داده، فرانسه در دومین مس...

درمسابقه جام جهانی هاکی مردان فرانسه با چین و انگلستان با زولاند جدید ...

چهار ازجمله هشت نتیجه مسابقه ربع نهایی مسابقه جام جهانی هاکی مردان در بوبانسوار تعیین شده اند. کشورمیزبان هند، قهرمان مدافع دو دفعه استرالیا، آرژانتین وآلمان پس از غلبه در گروههای مربوطه شان به آخرین...

هند پس از شکست دادن کانادا با پنج بریک درمسابقه گروه دیگری وارد مسابقه...

یک پیروزی چشمگیر هند درمسابقه برجسته گروه س کانادا را با پنج بریک شکست داده یک جای مستقیم را در مسابقه ربع نهایی جام جهانی هاکی مردان در استادیوم کالینگا دربوبانسوار درعصر گذشته یافت. هند با این پیرو...

درجام جهانی بازی هاکی مردان استرالیا یک پیروزی دامنه دار یازده دو درمق...

استرالیا درمسابقه زمرۀ نهایی ب جام جهانی بازی هاکی مردان دیروز در بوبانسوار به چین با یازده دو درمقابل صفر شکست داد. بلاک گورس دربازی کار فوق العاده ای را انجام داد. با این پیروزی استرالیا در زمره ب ...

استرالیا درمسابقه جم جهانی قهرمانی هاکی مردان با چین و ایرلند با انگلس...

درمسابقه جام جهانی هاکی مردان در بوبانسوار استرالیا درساعت پنج بعد ازظهر با چین بمسابقه خواهد پرداخت و ایرلند درمسابقه گروه ب در روز جمعه در ساعت هفت بعد ازظهر با انگلستان مسابقه خواهد نمود. درمسابقه...

 آلمان هلند را با چهار برصفر شکست داده و پاکستان و مالزی درمسابقه هاکی...

آلمان قهرمان دوبار و برنده آخرین مدال نقره ای در دومین مسابقه گروه د برای کسب جای مستقیم درمسابقه ربع نهایی درمسابقه جام جهانی هاکی مردان جاری در بوبانسوار دیروز هلند را شکست داد. در دومین مسابقه پاک...

در مسابقۀ جام جهانی هاکی مردان، قهرمان مدافع دو مرتبه استرالیا انگلستا...

در مسابقۀ جام جهانی هاکی مردان، قهرمان مدافع دو مرتبه استرالیا انگلستان را با نتیجۀ سه بر صفر در استادیوم کلنگا در بوبانیسور شکست داد. استرالیا در آخرین مسابقه در روز جمعه با چین به‌مسابقه خواهد پردا...

امروز درمسابقه جام جهانی هاکی مردان انگلستان با استرالیا و ایرلند باچی...

امروز انگلستان در مسابقه جم جهانی هاکی مردان درساعت پنج بعد ازظهر با استرالیا بمسابقه خواهد پرداخت؛ درحالیکه ایرلند درساعت هفت بعد ازظهر در بوبانسوار با چین مسابقه خواهد نمود. آرژانتین دیروز زولاند ج...