ماریا شاراپوف برای مسابقه دبلو تی اِ ماه آینده در برمنگام که یک مسابقه...

ماریا شاراپوف برای مسابقه دبلو تی اِ ماه آینده در برمنگام که یک مسابقه تیم پرحرارتی است کارت ماجرا جویانه داده شده است. این دو روزبعد ازینکه بازیکن اسبق زمره اول روسیه ازکارت ماجرا جویانه برای مسابقه...

تیم های نیرومند فتبال اروپایی ازانگلستان، آلمان واسپانیا برای جام قهرم...

تیم های نیرومند فتبال اروپایی ازانگلستان، آلمان و اسپانیا برای جام قهرمانی فیفای سن کمتر از 17 سال واجد شرایط قرارگرفته اند. قرار است این مسابقه بعد از آخرین دورۀ قهرمانی اروپایی فیفایِ کمتر از17 سال...

انیل کمار و جیوتی دیروز با کارآیی چشمگیرشان در زمره های وزن مربوطه شان...

انیل کمار و جیوتی دیروز با کارآیی چشمگیرشان در زمره های وزن مربوطه شان دردومین روزمسابقه قهرمانی کشتی گیری آسیایی دردهلی نو دومدال برنزی ت آوردند. در حالیکه انیل به پیروزی چشمگیر 6-7 از پشت بر علیه م...