هند درچهارمین وآخرین مسابقه آزمایشی استرالیا را با 8 ویکت در دهرم شالا...

هند درچهارمین وآخرین مسابقه آزمایشی، استرالیا را با 8 ویکت در دهرم شالا شکست داده و این مسابقه آزمایشی چهار سری را با دو در برابر یک برد. تیم میزبان هدف 106 دو را به خسارات دو ویکت در دومین اینیگ دیر...

استرالیا امروز درآخرین روز سومین مسابقه آزمایشی بازی کریکت در رانچی دو...

استرالیا امروز درآخرین روز سومین مسابقه آزمایشی بازی کریکت در رانچی دورۀ سوم خود را از 23 دو علیه هند از سر خواهد گرفت. تیم میزبان دیروز بعد از بدست اوری 603 دو به خسارت نه ویکت دورۀ اولش را اعلام نم...

سومین مسابقه آزمایشی کریکت میان هند واسترالیا ازامزو دررانچی هند آغاز ...

سومین مسابقه آزمایشی کریکت میان هند واسترالیا ازامزو دررانچی هند آغاز میشود. این اولین باراست که شهرمذکوراین نوع مسابقه را برگذارمی کند. نظر به اینکه مسابقات 4 سری بنام جام مرزی و گاواسکاربا یک بر یک...

ثانیه میرزا و همبازی چکسلواکی اش باربورا زالاووا استریسووا وارد مسابقه...

ثانیه میرزا و همبازی چکسلواکی اش باربورا زالاووا استریسووا وارد مسابقه ربع نهایی دو نفره زنان در بازی تنیس آزاد بی اِن پی پاریباس سال 2017میلادی شده اند. در اندین وِلس، ایالات متحده آمریکا، بازیکن جف...

روهان بوپاننای هند و پابلوکوئباس شریک اوروگویایی وی باردیگرازبدست آورد...

روهان بوپاننای هند و پابلوکوئباس شریک اوروگویایی وی باردیگرازبدست آوردن پیروزی تیمی ناکام ماند. این جفت درمسابقه تنگاتنگ گشایشی دوره آزاد انجمن بازیکنان تنیس هندِ وِلس دیروزدرمقابل ویکتورترویتسکی و ن...

سائنا نهوال و پی وی سِندو به قهرمانی سراسرانگلیسی در بیرمنگام شکست خور...

  بازیکنان برجستۀ بدمنتون هند سائنا نهوال و پی وی سِندو دیروز ازقهرمانیهای بدمنتون بازه سراسر انگلیس در بیرمنگام خارج شدند. سِندو پس از شکست خوردن در مقایسه با بازیکن برجسته تایوان تایزو با 14 د...

بازیکنان برجسته بدمینتون پی وی سندو و ساینا نهوال وارد ربع نهایی سراسر...

بازیکنان برجسته بدمینتون پی وی سندو و ساینا نهوال وارد ربع نهایی سراسر مسابقات بدمینتون با انگلیس گردیده اند. در بازیهای یک نفری زنان دیروز در بیرمنگم هردو بازیکن پیروزیهای مستقیمی را برمخالفین مربوط...

تیم بازی کریکت هند ازجایگاه نمرۀ اولش دردرجه بندی مسابقات آزمایشی هیئت...

تیم بازی کریکت هند ازجایگاه نمرۀ اولش دردرجه بندی مسابقات آزمایشی هیئت کنترل کریکت جهانی دیروزبعلت شکست دادن استرالیا با75 دو در دومین مسابقه آزمایشی دربنگالورو نگه خواهد داشت. بازی کنان کاپیتان ویرا...