درمسابقه کریکت آی پی اِل تیم سنرائیزرس حیدرآباد تیم ممبای ایندینس را د...

تیم سنرائیزرس حیدرآباد دیشب درآی پی اِل کریکت با دادن پنجمین شکست در شش مسابقه به ممبای ایندینس ، تیم قهرمان مدافع، پیروزی عالی خود را با 31 دو درممبای به ثبت رسانیده است. تیم حیدرآباد با حصول 118 دو...

هند مبارزه جام جهانی پنجاه اوور سال آیندۀ خود را علیه افریقای جنوبی در...

هند مبارزه جام جهانی پنجاه اوور سال آیندۀ خود را علیه افریقای جنوبی در تاریخ چهارم ژوئن آغازخواهد کرد. این تصمیم دریک جلسه مجریان کل شورای بین المللی بازی کریکت دیروز در کرناتکا گرفته شد. قراربود هند...

 تیم زنان هندی دیروزدرهشتمین مسابقه قهرمانی کشتی جودوی آسیای جنوبی در ...

تیم زنان هندی دیروزدرهشتمین مسابقه قهرمانی کشتی جودوی آسیای جنوبی در للیت پورنپال دردومین روزبه مسابقه یک موفقیت چشمگیردست یافت. تیم زنان هندی دیروزبا بردن همۀ هفت مدال طلایی در بخش زنان درمسابقه قهر...

 زنان هند یک آغازعالی را درهشمین قهرمانی بازی جودو آسیای جنوبی در لالی...

زنان هند یک آغازعالی را درهشمین قهرمانی بازی جودو آسیای جنوبی در لالیت پور نپال بعمل آوردند. درروزاول قهرمانی دیروز زنان هندی همۀ چهار مدال طلایی را نصیب خود ساختند. اِل سوشیلا دیوی هند اولین مدال طل...

کلوب فوتبال بنگلورو خطاب جام عالی قهرمانی گشایشی بازی فوتبال را برده ا...

کلوب فوتبال بنگلورو خطاب جام عالی قهرمانی گشایشی بازی فوتبال را برده است. درمسابقه نهایی دیروز دراستادیوم کالینگا کلوب مذکوربنگال شرق را با چهاردربرابریک گل شکست داده. درنیمۀ هنگام هردوتیم با یک دربر...

رئیس کمیته المپیک بین المللی توماس باخ به مسافرت دوروزه ای ازاین کشور ...

رئیس کمیته المپیک بین المللی توماس باخ به مسافرت دوروزه ای ازاین کشور وارد هند شده است. آقای باخ دردوران دومین بازدیدش ازاین کشوربا عهده داران نومنتخب کمیته المپیک بین المللی ، برندگان متعدد مدالهای ...

دیشب درمسابقه کریکت آی پی اِل تیم مومبای ایندینس تیم رایل چایلنجرس بنگ...

دیشب درمسابقه کریکت آی پی اِل تیم مومبای ایندینس تیم رایل چایلنجرس بنگلور را دراستادیوم وانکیره درمومبای با 46 دو شکست داد. این اولین پیروزی قهرمانان مدافع تیم مومبای انیدینس درمسابقۀ کنونی آی پی اِل...