اولین مسابقه کریکت یک روزه در سری های پنج مسابقه مابین هند و ویست اندی...

اولین مسابقه کریکت یک روزه در سری های پنج مسابقه مابین هند و ویست اندیز به علت باران مداوم در پارک اوالین ملکه پورت اسپین لغو شد. قبلاً ویست اندیز برنده قرعه کشی شده و اول گوی زنی را انتخاب نمود. دوم...

کیدامبی سریکانت امروزدرمسابقه ربع نهایی هندی برای جا یابی خود در مسابق...

کیدامبی سریکانت امروز در مسابقه ربع نهایی هندی برای جا یابی خود در مسابقه نیم نهایی سری جام قهرمانی بدمینتون باز استرالیایی درسدنی با بی سایی پرانیت مقابله خواهد کرد.درمسابقه ربع نهایی واحدهای زنان، ...

وضعیت در نواحی کوهستانی دارجلنگ خشونت و اعتصاب زده دربنگال غربی بطورمد...

وضعیت در نواحی کوهستانی دارجلنگ خشونت و اعتصاب زده دربنگال غربی بطورمداوم متشنج می ماند. یک آرامش تشویش انگیز ووضع غیر یقینی در سراسراین نواحی کوهستانی دارجلنگ حکمفرما است درحالیکه اعتصاب غیر معینه ت...