کابینه هند موافقت اصولی را برای سرمایه برداری از ایراندیا صادرکرده است...

کابینه مرکزی دولت هند موافقت اصولی خود را جهت سرمایه برداری از شرکت دولتی هواپیمایی ایراندیا بتائید رسانده است. آرون جیتلی وزیرمالی گفت که گروهی جهت نهائی سازی چگونگی وتفصیلات سرمایه برداری شامل مقدا...

کابینه هند مزایای هفتمین کمیسیون حقوق مرکزی برای کارمندان دولت مرکزی ر...

کابینه هند توصیه های 7مین کمیسیون حقوق مرکزی درقبال مزایا همراه با 34 مورد ترمیمات را تصویب نموده است. نرخهای تجدید یافته ازیکم ماه آینده ژوئیه بمورد اجرا درمی آیند. تصمیم مذکورطی جلسه کابینه بریاست ...

حمله سایبری باج افزاری توسط شرکتهای سراسرجهان گزارش شده است. عملیات در...

شرکتها در سر تا سرجهان گزارش نموده که آنها دستخوش یک حمله سایبری عمده قرارگرفته اند. ویروس مذکور که منبع آن هنوزمشخص نشده کامپیوتر کاربر را تا پرداخت باج غیرقابل ردیابی بشکل پول دیجیتالی بت کوائین رم...

اتحادیه اروپا تحریمات اقتصادی علیه روسیه را برای 6 ماه آتی تمدید کرده ...

اتحادیه اروپا تحریمات اقتصادی علیه روسیه را بطور رسمی برای 6 ماه آینده تمدید کرده حاکی است که مسکو از برآورد تعهدات درقبال آتش بس اوکرائین ناکام مانده است. رهبران اتحادیه اروپا این اقدام را هفته گذشت...

هلند از ادخال بزودی هند به گروه تهیه کنندگان هسته ای و پیشنهاد اینکشور...

هلند از ادخال بزودی هند به گروه تهیه کنندگان هسته ای و رژیم های کنترل صادراتی چند جانبه دیگرحمایت نموده است. دریک بیانیه مشترکی که بعد از جلسه مابین نخست وزیرمودی وهمتای هلندی اش مارک روتی درلاهه صاد...

هند وهلند بکاربردن یک بام و دو هوا درجلوگیری ازبلای تروریسم را مورد نک...

هند وهلند بکاربردن یک بام و دوهوا درجلوگیری ازبلای تروریسم را مورد نکوهش قرار دادند با اظهاراینکه برهیچ اساسی فعالیتهای تروریستی را نمی توان موجه قرارداد. آقای مودی نیز نقش هلند را بعنوان مدخل به ارو...

آقای نارندرا مودی نخست وزیرهند، هندیان سورنامی را باوجود سکنه گزینی شا...

آقای نارندرا مودی نخست وزیرهند، هندیان سورنامی را برای نگهداری از هندوستانیت شان باوجود سکنه گزینی درخارج ازهند مورد تحسین وستایش قرار داده است. نخست وزیرمودی درحین خطاب به هندیان ساکن درآنکشور دریک ...

دولت مرکزی هند آخرین تاریخ را برای درخواستی بخاطرتبدیل کارتهای افراد ه...

دولت مرکزی هند آخرین تاریخ را برای تبدیل نمودن کارتهای افراد هندی تبار به کارتهای شهروندان هندی خارج ازکشورتا سی ویکم دسامبرامسال تمدید نموده است. باید یادآوری شود این تهسیل قبلاً تا سی ام ژوئن سال 2...

خانم میرا کمار کاندیدای ائتلاف مترقی متحده برای انتخابات رئیس جمهورهند...

 خانم میرا کمار کاندیدای اپوزسیون برای انتخابات رئیس جمهورهند اوراق نامزدگی اش را امروز بحضورخانم سونیا گاندی رئیس حزب کنگره و تعدادی از رهبران احزاب مخالف درپارلمان این کشور پرخواهد کرد. خانم کمار ر...