خیام شناسی درهند

نویسنده وگوینده: پرفسوراخلاق احمد انصاری معروف به اخلاق آهن دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلی نو