خطابۀ عالی جناب رامنات کوویند، ریاست جمهوری هند به‌ملت در آستانۀ ۷۱مین...

مترجم و گوینده: شمس شیروانی ! هموطنانِ عزیزم هفت دهه قبل در ۲۶ ژانویه، قانونِ اساسی به‌مورد اجرا گذاشته شده بود. اما قبل از آن، تاریخِ مذکور یک اهمیتِ مخصوصی از خود اتخاذکرده بود. مردمِ ما با عزم نای...