خطابۀ عالی‌جناب رامنات کوویند رئیس جمهور هند به‌ملت در آستانۀ ۷۲مین سا...

مترجم و گوینده: دکتر نعیم‌الدین شهروندان عزیزم! سلام من به‌مناسب ۷۲مین سالروز جمهوری، بزرگترین جمهوری جهان و دموکراسی پویا به‌همۀ شما تبریک می‌گویم. در این سرزمین ما که سرشار از تنوع و گوناگونی با عد...

خطابيه جناب رامنات کوويند، رياست جمهوری هند به‌ملت در آستانۀ ۷۴مين روز...

مترجم وگوینده: شمس شیروانی هموطنان عزیزم: سلام باعث خوشحالی عظیمی برایم است که تمام مردم هند، ساکن کشور وخارج از آن را در آستانه ۷۴مین روز استقلال تبریک گویم. ۱۵ اوت همۀ مارا بخاطر برافراشتن پرچم سه ...

خطابۀ عالی جناب رامنات کوویند، ریاست جمهوری هند به‌ملت در آستانۀ ۷۱مین...

مترجم و گوینده: شمس شیروانی ! هموطنانِ عزیزم هفت دهه قبل در ۲۶ ژانویه، قانونِ اساسی به‌مورد اجرا گذاشته شده بود. اما قبل از آن، تاریخِ مذکور یک اهمیتِ مخصوصی از خود اتخاذکرده بود. مردمِ ما با عزم نای...