ਚੰਗੀ ਆਂ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਆਂ- ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ

ਕਲਾਕਾਰ:ਵਡਾਲੀ ਭਰਾ (ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ)