ਸ਼ਬਦ: ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਇਓ

ਰਾਗੀ: ਭਾਈ ਲਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ