ਬੋਲ: ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੜੇ

ਕਲਾਕਾਰ: ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ