ਸ਼ਬਦ: ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ

ਰਾਗੀ: ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਸਾਥੀ