ਬੋਲ: ਮਾਏ ਨੀ ਪੀੜ੍ਹੇ ਬੈਠੀਏ…

ਕਲਾਕਾਰ: ਸਇਦ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਸਾਥੀ