ਬੋਲ: ਸਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ…

ਕਲਾਕਾਰ: ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ