ਸ਼ਬਦ:ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ…

ਬਾਣੀ: ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ, ਪਾਉੜੀ 35ਵੀਂ
ਬੀਬੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ