ਸ਼ਬਦ: ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਧ ਜਗ ਚਾਣਨ ਹੋਆ…

ਬਾਣੀ: ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
ਬੀਬੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ