ਸ਼ਬਦ: ਕਲਿ ਤਾਰਨ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਆਇਆ

ਬਾਣੀ: ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
ਬੀਬੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ