ਸ਼ਬਦ: ਧੰਨੁ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ….

ਬਾਣੀ: ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
ਬੀਬੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ