නව යුනෙස්කෝ ප්‍රධානියා, එක්සත් ජනපදය එ.ජා.සං.යේ සංස්කෘතික කටයුතු මණඩලයෙන් ඉවත්වී යෑමට ගත් තීරණය නොසළකා හරියි.

යුනෙස්කෝ (UNESCO) සංවිධානයේ නව ප්‍රධානියා ලෙසින් පසුගිය සිකුරාදා තෝරා පත්කොටගත් ප්‍රංශයේ හිටපු සංසිකෘතික කටයුතු අමාත්‍ය අව්ඩෘ ඔවුජුලේ මහත්මිය, එක්සත් ජනපදය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සංස්කෘතික කටයුතු මණඩලයෙන් ඉවත්වී යෑමට ගත් තීරණය නොසළකා හරිමින්ම එම ජාත්‍යන්තර ආයතනය දිගුකළක සිට වොෂින්ටනයෙන් තොරව පවත්වාගෙන ගොස් තිබුණු බවද පවසා ඇත.