ජම්මු සහ කාශ්මිරයේ හන්ද්වාරා නගරයේහි මුහුණට මුහුණලා ආරක්ෂක බළකාය හා ත්‍රස්තවාදින් අතර සිදුවුණු ගැටුමක ත්‍රස්තවාදීන් දෙදෙනෙක් මරමුවට පත් වෙති.

  

ජම්මු සහ කාශ්මිරයේහි උතුරු කාශ්මිරයේ කුප්පවරා දිස්ත්‍රික්කයට අයත් හන්ද්වාරා නගරයේ ජඡල්ධාරාහි පසුගිය සන්ධ්‍යාවේ මුහුණට මුහුණලා ආරක්ෂක බළකාය හා ත්‍රස්තවාදින් අතර සිදුවුණු ගැටුමකදී නාන්දුනන ත්‍රස්තවාදීන් දෙදෙනෙක් මරමුවට පත්ව ඇත. එම ත්‍රස්තවාදින් සම්බන්ධව දැන් පරික්සණ පවත්වාගෙන යන බවද ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් බළධාරියෝ ප්‍රකාශ කරති.