ඉන්දියාව සහ පිලිපීනය ආරක්ෂක සහයෝගිතා සහ කෘෂිකර්මාන්තය ඇතුළුව තව ක්ෂේත්‍ර ගණනාවකට අයත් එකඟතා හතරකට අත්සන් තබති.

ඉන්දියාව සහ පිලිපීනය ආරක්ෂක සහයෝගිතා සහ සැලැසුම් සංවිධාන, කෘෂිකර්මාන්ත, මයික්‍රෝ, මධ්‍යම සහ කුඩා පරිමාණ සමාගම් (MSME) සහ ඉන්දිය ලෝක කටයුතු මණ්ඩලය සහ පිලිපීන් විදේශ සේවා අධ්‍යයන ආයතනය අතර සමීප සම්බන්ධතා පවත්වා  ගැනීම යන කරුණු ඇතුලත් එකඟතා හතරකට අත්සන් තබා ඇත.