ජර්මන් දුම්රිය අනතුරින් අඩුම ගණනින් 50කුට තුවාල.

ජර්මනියේ ඩුස්සෙල්ඩෝර්ෆ් නගරයේහි මගීන් දුම්රියක් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහණ දුම්රියක් අතර සිදුවුණු අනතුරකින් අඩුම ගණනින් 50ක් පමණ පිරිසකට තුවාල සිදුකොට ඇත. එම අනතුරට කාරණය මේ වනතෙක් අනාවරණය වි නොමැත. අනතුර සුදුවුණු අවශ්ථාවේ දුම්රියේහි 100ක් පමණ මගීන් පිරිසක් සිටිය බවද වාර්තාවල වැඩිදුරටත් දැක්වේ.