රජය මුල්‍ය ආයතන සහ තැන්පත් කරුවන්ගේ අවශ්‍යතා සුරකීමට කැපවි කටයුතු කරගෙන යන බව මුදල් අමාත්‍ය අරුන් ජයිට්ලි ප්‍රකාශ කරයි.

මධ්‍ය රජය මූල්‍ය යෝජනා සහ තැන්පතු රක්සණ පනත-2017 යටතේ මුල්‍ය ආයතන සහ තැන්පත් කරුවන්ගේ අවශ්‍යතා සුරකීමට කැපවි කටයුතු කරගෙන යන බව මුදල් අමාත්‍ය අරුන් ජයිට්ලි ප්‍රකාශ කරයි.