ආර්.බි.අයි. ඉන්දිය සංචිත බැංකුව තම මාසික මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයෙන් රෙපෝ අංකය වෙනස් නොකර තිබෙන විධියෙන්ම 6%න් රඳවා තබයි.

ආර්.බි.අයි. හෙවත් ඉන්දිය සංචිත බැංකුව (RBI) බදාදා ප්‍රකාශයට පත් කළ තම මාසික මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයෙන් රෙපෝ අංකය වෙනස් නොකර තිබෙන විධියෙන්ම 6%ක් ලෙසින් රඳවා තබා ඇත. අනතුරුව රිවර්ස් රෙපෝ අංකය 5.75%න් රඳවා තබා ඇත. මෙවැනි පියවරක් ගැනීමේ  මූලික කාරනය පාරිභෝගික් මිළ දර්ශකයේ උද්ධමනය 4%න් රැඳවීමේ ඉලක්කය සපුරාගැනිමට හැකිවිම නිසා බව එම උච්ජතම බැංකුව පැහැදිලි කොට ඇත.