ගුජරාට් ප්‍රාන්ත සභා මැතිවණ ව්‍යාපාර කාර්‍යයේ ප්‍රථම අදියරය අදින් අවශන් වේ.

ගුජරාට් ප්‍රාන්ත සභා මැතිවණ ව්‍යාපාර කාර්‍යයේ ප්‍රථම අදියරය අදින් අවශන් විමට නියමිත අතර දේශපාලන පක්ෂ ක්ණ්ඩායම් ජන්ද දායකයින්ව ආකර්ෂණය කරගැනිමේ කිසිදු විකල්පයක්වත් අත්හැර දමා නොතිබුනු බවද අපේ වාර්තාකරු පවසා ඇත.